Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

: Protokół nr V/2015 z V Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 21 stycznia 2015 r. o godz. 16.00

Protokół nr V/2015

z V Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie

odbytej w dniu 21 stycznia 2015 r. o godz. 16.00

 

V  Sesja zwołana została przez Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej p. Pawła Wojciechowskiego na dzień 21 stycznia 2015 roku, na godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

I.             Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Henryk Janus, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

 

Po powitaniu Pań i Panów Radnych, Pana Burmistrza, Pani Skarbnik, Pani Sekretarz, Sołtysów, Kierowników jednostek organizacyjnych, oraz wszystkich  zaproszonych gości przystąpiono do realizacji porządku obrad.

 

Przystąpiono do realizacji porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 14 radnych w Sesji bierze udział 14 radnych - Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Lista obecności radnych biorących udział  w sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów z sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości z sesji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady P. Wojciechowskiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady wyraził zgodę.

 

II.            Porządek obrad:

 

1.         Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.         Przyjęcie porządku obrad.

3.         Przyjęcie protokołu z IV sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.         Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego.

5.         Pytania do Burmistrza, Radnych Rady Miejskiej, Kierowników: jednostek organizacyjnych, spółek gminnych i Sołtysów.

6.         Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

7.         Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.

8.         Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2015-2025:

a)     przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata  2015-2025,

b)    odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno,

c)     dyskusja nad projektem uchwały,

d)    głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2015-2025:

·       głosowanie nad autopoprawkami,

·       przedstawienie i głosowanie poprawek radnych do projektu uchwały,

·       głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2015-2025.

9.         Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Rogoźno na 2015 rok:

a)     przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

b)     odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie budżetu Gminy Rogoźno na 2015 rok,

c)     odczytanie opinii Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury o projekcie budżetu,

d)     odczytanie opinii Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa o projekcie budżetu,

e)     stanowisko Burmistrza Rogoźna w sprawie wniosków zawartych w opiniach komisji stałych Rady Miejskiej,

f)      dyskusja nad projektem budżetu,

g)     głosowanie nad projektem uchwały w sprawie budżetu Gminy Rogoźno na 2015 rok:

·       głosowanie nad autopoprawkami,

·       przedstawienie i głosowanie poprawek radnych do projektu uchwały,

·       głosowanie nad projektem uchwały w sprawie budżetu Gminy Rogoźno na 2015 rok.

10.      Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)     miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna przy skrzyżowaniu ulic: Kościuszki i Czarnkowskiej,

b)     przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulicy Długiej,

c)     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego.

11.      Interpelacje i zapytania Radnych.

12.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13.      Wolne głosy i wnioski.

14.      Zakończenie.

 

Przewodniczący  Rady H. Janus wniósł ze swej strony następującą autopoprawkę do zaproponowanego porządku obrad:

 -  by pkt. 10 była informacja w zakresie zimowego utrzymania dróg.

Zmianę przegłosowano 14 głosów ,,za” w obecności 14 radnych.

Następnie Burmistrz Rogoźna wniósł ze swej strony do pkt 11, 3 projekty uchwał:

- w pkt 11 d) ,,Mój Rynek” w Rogoźnie,

Projekt uchwały przegłosowano 14 głosów ,,za” w obecności 14 radnych,

- w pkt 11 e), w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej,

Projekt uchwały przegłosowano 14 głosów ,,za” w obecności 14 radnych,

- w pkt 11 f), w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa i wyznaczenia inkasenta.

Projekt uchwały przegłosowano 14 głosów ,,za” w obecności 14 radnych,

Porządek obrad został przyjęty.

 

3.       Przyjęcie protokołu z IV sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Protokół z IV został przyjęty 13 głosów ,,za” 1 głos ,,wstrzymujący” .

 

4.        Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego.

 

Głos zabrał radny Z. Chudzicki, który zapytał Przewodniczącego Rady Powiatu o dalsze losy Szkoły Agrobiznesu, gdyż wiele słyszy się na ten temat i otwarcie mówi się o przeniesieniu oddziałów i połączeniu zespołu Szkół H. Cegielskiego. Poinformował, iż odbyło się spotkanie Zarządu Powiatu z Gronem Pedagogicznym Nauczycieli. Poprosił aby Przewodniczący Rady Powiatu potwierdził ten fakt oraz poinformował Radę Miejską w Rogoźnie o tych zamiarach Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady Powiatu potwierdził, że w/w spotkanie odbyło się, na który przedstawiono sytuację. Na chwilę obecną jest Zespół Szkół Agrobiznesu bez zespołu ponieważ jak sama nazwa wskazuje składa się z kilku szkół. Natomiast w skład tego zespołu wchodzi technikum oraz LO dla dorosłych i Policealne Studium Zawodowe dla dorosłych. W tych dwóch szkołach przez ostatnie dwa lata nie było naboru. Pierwsza przesłanka jest żeby rozwiązać zespół i zostawić szkołę jako technikum z tego względu, że obecnie technikum jest 5 oddziałów, 2 oddziały w tym roku szkolnym wychodzą, jeżeli będzie nabór będą 4 oddziały, jeżeli naboru nie będzie 3 oddziały. W tej sytuacji Zarząd postanowił, że na Sesji w styczniu będą poddane głosowaniu 3 uchwały o zamiarze likwidacji poszczególnych szkół czyli , liceum, technikum i policealnego studium, z taką możliwości, że uczniowie w zawodach które są obecnie w Agrobiznesie będą kontynuowane w Zespole Szkół H. Cegielskiego. Dalsza procedura jest taka, że jest zgłaszane do Kuratorium o wyrażenie opinii. Powiadomienie rodziców, uczniów itd. Jeżeli te uchwały będą podjęte i przesłanki będą spełnione to następna uchwały, które  będą zaproponowane to będzie likwidacja.

Radny Z. Chudzicki zapytał Przewodniczącego Rady G. Wańkowicza, jako  wieloletniego dyrektora szkoły, jaki jest osobisty stosunek do likwidacji tej szkoły? Szkoła posiada ponad 60 – letnią tradycję, wykształciła wiele pokoleń księgowych, rolników i ekonomistów i czy zdaniem Przewodniczącego nie jest szkoda likwidować tak zasłużonej placówki?

Przewodniczący Rady Powiatu odpowiedział: ,, chciałbym być piękny, młody i bogaty ale jestem tylko bogaty”.

Radny Z. Chudzicki dodał, że odpowiedź nie na temat.

 

Radny P. Wojciechowski zapytał czy prace szpitala przebiegają zgodnie z zamierzonym planem?

Przewodniczący G. Wańkowicz odpowiedział, że prace przebiegają zgodnie z planem nawet wyprzedzają ok. miesiąc do przodu harmonogram. 

Radny P. Wojciechowski zapytał, iż związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie inwestycji przy drogach powiatowych. Drogi Stobnica – Oborniki ul. Obrzyckiej na kwotę nie całą 600 tys. i czy planowane są dalsze etapy przebudowy tej drogi i czy planowane są również w najbliższym czasie inwestycje dróg powiatowych na terenie Gminy Rogoźno.

Przewodniczący Rady Powiatu odpowiedział, że jest to sprawa z ubiegłego roku czyli budowa drogi Stobnickiej, natomiast co do pozostałych planów Zarząd decyzji jeszcze nie podjął co będzie i gdzie robione.

Przewodniczący Rady H. Janus zapytał odnośnie wniosku o dofinansowanie Spółki Melioracyjnej  Rogozińskiej. Czy jest możliwość żeby środki były zwiększone?

Przewodniczący Rady Powiatu odpowiedział, że zgodnie ze statutem i regulaminem nad budżetem. Komisje  już też się odbyły. Tego wniosku przed terminem nie było. Pismo wpłynęło do biura rady, będzie przekazane radnym i dalej zadecydują o tym radni.

Radny A. Nadolny zapytał jak wygląda sprawa z drogą  tzw. Józefinowską z Parkowa do Józefinowa? Czy jest szansa, że w tym roku będzie robiona?

Przewodniczący odpowiedział, że przewidziane na ten rok jest dokończenie projektu, który musi być skonsultowany z Ochroną Środowiska. Po zorientowaniu się jaki będzie koszt poszerzenia drogi Zarząd podejmie decyzję czy będzie to zrobione w całości czy też w części.

Radny J. Łatka zaapelował do Członków Zarządu Obornickiego oraz zwrócił się z prośbą do Burmistrza Rogoźna aby we wspólnych rozmowach zapewnić jak najwięcej pracy nauczycielowym tym, którzy nie będą mieli pracy w Agrobiznesie.

Radny . K. Nikodem zapytał jaka jest szansa na dokończenie budowy chodnika w Garbatce przy drodze powiatowej?

Przewodniczący Rady Powiatu odpowiedział, że z tego co się orientuję to w tegorocznym budżecie nie jest to uwzględnione.

 

5 Pytania do Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie, Burmistrza Rogoźna, kierowników jednostek organizacyjnych, spółek gminnych i sołtysów.

Radny Z. Chudzicki zapytał Burmistrza, że 10 grudnia była złożona interpelacja w sprawie zapotrzebowania na komunikację gminną i dlaczego został przekroczony termin odpowiedzi i kto jest za to odpowiedzialny?

Burmistrz odpowiedział, że będzie rozmawiał kto jest za to odpowiedzialny.

Radny K. Nikodem zapytał czy odbyła się rozmowa z Prezesem Aquabellisu czy jest szansa żeby dużym firmom obniżyć stawkę za wodę?

Burmistrz odpowiedział, że taka propozycja będzie przedstawiona Radnym w miesiącu lutym w II połowie.

Radny J. Łatka zapytał jakiego będą zmiany personalne w Urzędzie Miejskim od 1 lutego oraz czy są znane dodatkowe 2 nazwiska osób będącymi członkami GKRPA?

Burmistrz odpowiedział, że jeżeli będzie przegłosowana autopoprawka to będą dodatkowe 2 osoby. Propozycję, którą podał Burmistrz to Pani I. Nowak i E. Kuźniak. Jeżeli chodzi o Urząd to struktura pozostanie aktualna będzie natomiast zmiana na stanowisku Zastępcy Burmistrza.

Radny J. Łatka zapytał co z obecną Panią Z-cą Burmistrza?

Burmistrz odpowiedział, iż będzie pełnić funkcję asystenta.            

 

6. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie miedzy sesyjnym.

Informacje o działaniach podejmowanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz radnych w okresie międzysesyjnym, od 30 grudnia 2014 roku – 21stycznia 2015 roku.

 

 

1.     3.01.15 - Wraz z P. Wojciechowskim uczestniczyłem w pogrzebie śp. Bronisława Grabowskiego – Prezesa OSP Owieczki

2.     3.01.15 - Mecz charytatywny w siatkówce z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – K. Erenc-Szpek, Z. Chudzicki, M. Kutka, J. Łatka,

S.Kupidura

3.       10.01.15 – Zebranie sprawozdawcze OSP Gościejewo – wraz z P. Wojciechowskim

4.     11.01.15 – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – Parkowo, Rogoźno –

     większość radnych

5.       12.01.15 - KGFiR

 

6.       14.01.15 – Spotkanie Noworoczne Dzień Babci i Dziadka – Zarząd Koła Rofama  Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rogoźnie

 

7.       15.01.15 – Spotkanie Noworoczne Związku Rencistów i Emerytów ZNP – Ł. Zaranek

 

8.       17.01.15  – Bal  Niepełnosprawnych w Parkowie – wraz z : K.Erenc Szpek, Zb. Chudzicki, Ł. Zaranek, B, Perlicjan

 

 

9.        18.01.15 -  Koncert Kolęd w RCK 4 chóry z Ujścia, Czarnkowa, Echo, Zespół Śpiewaczy „Przemysław”, Rogozińska Orkiestra Dęta im. Edmunda Korybalskiego

 

 

 

Przewodniczący KSSOiK Ł. Zaranek poinformował, że  posiedzenie Komisji odbyło się dnia 14 stycznia 2015 r. w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Wiardunkach.

Gospodarzem spotkania była Pani Dyrektor J. Napierała, która pokazała nowo zakupiony samochód. Następnie oprowadziła uczestników po obiekcie gdzie pokazała zasady funkcjonowania każdej z 7 pracowni. W dalszej części głos zabrała Przewodnicząca GKRPA, która przedstawiła pracę komisji oraz przedstawiła Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Koleinie była przedstawiona analiza działań promocyjnych na rok 2015. Dalej członkowie omówili projekty uchwał. Podczas posiedzenie Komisja podjęła jeden wniosek.

 

Radny A. Nadolny poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 12 stycznia 2015 r, gdzie uczestniczyli przedstawiciele grupy ENEOS reprezentowani przez dyrektora T. Koputa. Zostały omówione sprawy związane z oświetleniem dróg, ulic i placów na terenie Gminy Rogoźno. Następnie Komisja zapoznała się planem zagospodarowania przestrzennego przy skrzyżowaniu ul. Czarnkowskiej i Kościuszki. Temat ten przedstawili przebyli na spotkanie urbaniści. Następnie temat omówiła Przewodnicząca GKRPA M. Stachowiak dot. pracy komisji. Dalej omówiono budżet oświaty na 2015 rok. Odpowiedzi udzielili Dyrektor oświaty W. Jaworski oraz główna księgowa A. Wenz. Dalej członkowie omówili projekty uchwał. Komisja zgłosiła 7 wniosków, z czego 3 wnioski do Burmistrza Rogoźna, 2 wnioski do ZDP, 1 wiosek do Starosty Obornickiego oraz 1 wniosek do Agencji Nieruchomości Rolnych.

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej K. Erenc-Szpek poinformowała, że Komisja swoje posiedzenie odbędzie 26 lutego 2015r.

 

Uwag do przestawionych informacji nie wniesiono.

 

7. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie między sesyjnym oraz z realizacji uchwał.

Informację przedstawioną przez Burmistrza stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu, informację z realizacji uchwał stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

31.12.2014 r. - spotkanie z Prezesem Rogozińskiego Klubu Sportowego ,,Wełna” oraz kupcami dot: opłat targowych;

05;12;19.12.2014 r -  przyjmowanie interesantów;

03.01.2015 r. – uroczyste przekazanie wozu strażackiego na dziedzińcu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu;

05.01.2015 r. - spotkanie noworoczne OSP Rogoźno;

07.01.2015 r. – spotkanie noworoczne w Oddziale Rejonowym Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów;

10.01.2015 r – zebranie sprawozdawcze OSP Gościejewo;

11.01.2015 r. - udział w 23 Finale WOŚP w Zespole Szkół Agrobiznesu oraz Parkowie;

12.01.2015 r. - spotkanie z Firmą Halpol dot: rozbudowy;

13.01.2015r. -  uczestniczenie w Wiceprzewodniczącym Rady P. Wojciechowskim oraz pracownikiem urzędu B. Cisowskim w pogrzebie św. Pani Ratajczak;

14.01.2015 r. - spotkanie noworoczne połączone z Dniem Babci i Dziadka u Emerytów i Rencistów Koła Rofamy aczkolwiek w tym dniu został wykorzystany 1 dzień urlopu;

16.01.2015 r. - spotkanie z Ogrodami Działkowymi. W tym samym dniu spotkanie z Wielkopolską Izbą Rolniczą oraz spotkanie noworoczne Związku Nauczycielstwa Polskiego;

17.01.2015 r. - branie udziału wspólnie z radnymi w baliku dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Parkowie;

18.01.2015 r. - turniej szachowy o Puchar Burmistrza Rogoźna oraz udział w kolędach organizowanych przez RCK z Chórem ,,Echo”;

19.01.2015 r. - wręczanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie dla Państwa Magdziarz w Budziszewku;

20.01.2015 r. - spotkanie z przedstawicielami WOPRU;

21.01.2015 r. - udział w naradzie rocznej zorganizowanej przez Starostę wspólnie z Komendantem Powiatowym Policji w Obornikach.

 

Radny K. Nikodem zapytał czy Firma Halpol ma zamiar się rozbudować na tym samym terenie?

Burmistrz odpowiedział, iż przebieg ma potrwać ok 3 lat ma być rozbudowana o dalsze kilka hektarów. Zapewnili, że technologia na terenie kraju będzie pierwsza, która miałaby spełniać warunki służące, nie wydzielania nieprzyjemnych zapachów;

Głos zabrała Pani Sołtys E. Świtniewska, która wyraziła swoją opinię, w związku z rozbudową Firmy Holpol. Apelowała do Radnych i Burmistrza o szczególne zainteresowanie  tą rozbudową, gdyż na dzień dzisiejszy mieszkańcy nie są w stanie normalnie funkcjonować na zewnątrz a w szczególności przy wysokich temperaturach.

Burmistrz dodał, że miejscowa społeczność będzie poinformowana o dalszych czynnościach.  

    

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2015-2025.

8 a) Informację przedstawiła  Skarbnik M. Kachlicka.

 

Kształtowanie się dochodów i wydatków Gminy Rogoźno w latach 2015-2025:

 

W 2015 roku dochody ogółem - 48.922.573,73 zł, natomiast wydatki 47.245.773,73 zł

W 2016 roku dochody ogółem - 50.028.903,50 , natomiast wydatki 48.352.103,50

W 2017 roku dochody ogółem - 51.516.470,66 , natomiast wydatki 49.839.670,66

W 2018 roku dochody ogółem - 51.982.525,98 zł, natomiast wydatki 50.305.725,98 zł

 

Kształtowanie się dochodów i wydatków bieżących Gminy Rogoźno w latach 2015-2025:

 

W 2015 roku dochody ogółem - 47.416.573,73 zł, natomiast wydatki 47.245.773,73 zł

W 2016 roku dochody ogółem - 49.028.903,50 zł, natomiast wydatki 47.352.103,50 zł

W 2017 roku dochody ogółem - 50.516.470,66 zł, natomiast wydatki 49.839.670,66 zł

W 2018 roku dochody ogółem - 51.982.525,98 zł, natomiast wydatki 50.305.725,98 zł

 

Kształtowanie się dochodów i wydatków majątkowych Gminy Rogoźno w latach 2015-2017:

 

W 2015 roku dochody majątkowe - 1.506.000,00 zł

W 2016 roku dochody majątkowe - 1.000.000,00 zł

W 2017 roku dochody majątkowe - 1.000.000,00 zł

 

Kształtowanie się dochodów bieżących i majątkowych w latach 2015-2025:

 

W 2015 roku dochody bieżące - 47.416.573,73 zł natomiast dochody majątkowe 1.506.000,00 zł

W 2016 roku dochody bieżące - 49.028.903,50 zł natomiast dochody majątkowe 1.000.000,00 zł

W 2017 roku dochody bieżące - 50.516.470,66 zł natomiast dochody majątkowe 1.000.000,00 zł

 

Kształtowanie się wydatków bieżących i majątkowych w latach 2015-2025:

 

W 2015 roku dochody bieżące – 45.739.773,73 zł natomiast dochody majątkowe 1.506.000,00 zł

W 2016 roku dochody bieżące – 47.352.103,50 zł natomiast dochody majątkowe 1.000.000,00 zł

W 2017 roku dochody bieżące - 48.839.670,66 zł natomiast dochody majątkowe 1.000.000,00 zł

 

Zadłużenie Gminy Rogoźno w latach 2015-2025

 

W 2015 roku kwota długu – 11.423.201,24 zł obsługa długu 467.200,00 zł

W 2016 roku kwota długu – 9.746.401,24 zł obsługa długu 400.425,00 zł

W 2017 roku kwota długu – 8.069.601,24 zł obsługa długu 338.200,00 zł

W 2018 roku kwota długu – 6.392.801,24 zł obsługa długu 276.625,00 zł

W 2019 roku kwota długu – 4.716.001,24 zł obsługa długu 214.450,00 zł

 

W 2020 roku kwota długu – 3.771.201,24 zł obsługa długu 152.975,00 zł

W 2021 roku kwota długu – 2.826.401,24 zł obsługa długu 121.900,00 zł

W 2022 roku kwota długu – 1.881.601,24 zł obsługa długu 90.825,00 zł

W 2023 roku kwota długu – 936.601,24 zł obsługa długu 46.550,00 zł

W 2024 roku kwota długu – 411.601,24 zł obsługa długu 25.175,00 zł

W 2025 roku odsetki wynoszą - 12.300,00 zł

 

Spłaty kredytu:

 

W 2015 roku - 1.676.800,00 zł

W 2016 roku - 1.676.800,00 zł

W 2017 roku - 1.676.800,00 zł

W 2018 roku - 1.676.800,00 zł

W 2019 roku - 1.676.800,00 zł

W 2020 roku - 944.800,00 zł

W 2021 roku - 944.800,00 zł

W 2022 roku - 944.800,00 zł

W 2023 roku - 945.000,00 zł

W 2024 roku - 525.000,00 zł

W 2025 roku - 411.601,24 zł

 

Przystąpienie do punku 8 b)

Skarbnik Gminy odczytała wyrażenie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogoźno na lata 2015 - 2025, który stanowi załącznik nr 7 do w/w projektu uchwały do niniejszego protokołu.

,,OPINIA POZYTYWNA”.

 

Przystąpienie do punku 8 c)

Brak uwag

 

Przystąpienie do punku 8 d)

 

Autopoprawkę przedstawiła Skarbnik M. Kachlicka

Radny Z. Chudzicki wnioskował o dokonanie zmiany w projekcie uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2025. W załączniku nr 1 dokonać zmian w załączniku nr 2 przedsięwzięcia budowa hali widowiskowo – sportowej w Rogoźnie na rok 2016 w zakresie wykonania dokumentacji technicznej na powyższe zadanie w kwocie 50 tys.

 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, żeby ująć to zadanie w wieloletniej prognozie finansowej do załącznika nr 2 to musi być rozpisane minimum na 2 lata.

 

Złożono wniosek formalny o 5 minut przerwy.

Wniosek przegłosowano 14 glosami ,za” w obecności 14 radnych.

 

Radny Z. Chudzicki po przerwie doprecyzował wniosek.

W załączniku nr 1 dokonać zmian w załączniku nr 2 przedsięwzięcia budowa hali widowiskowo – sportowej w Rogoźnie na lata 2016 – 2017.

W 2016 roku etap I – opracowanie dokumentacji projektowej 10 tys. i w 2017 opracowanie dokumentacji projektowej 40 tys.

Radny A. Nadolny  wyraził swoje zdanie, że na pewno to hala przydałaby się ale na dzień dzisiejszy priorytetem jest rewitalizowania miasta, dróg i oświetlenia.

Zapytał również czy posada Radny Z. Chudzicki kosztorys i czy ten obiekt jest w stanie się sam utrzymać czy będzie trzeba udzielać dotacji. Jeszcze raz podkreślił, że obiekt jest potrzebny w przyszłości ale nie w tej chwili.

 

Radny S. Kupidura stwierdził, iż mimo wszystko jest wiele inwestycji, które są na pierwszym planie to mimo wszystko może warto byłoby się wprowadzić taki projekt do wieloletniej prognozy finansowej.

 

 

Radny Z. Chudzicki powiedział, że jest wybrany projekt, koszt orientacyjny ok. 7 ml-8 ml w wersji podstawowej.

 

Po burzliwej dyskusji radny Ł. Zaranek zgłosił formalny wniosek o zakończenie dyskusji.

Wniosek został przegłosowany jednogłośnie 14 głosów ,,za” w obecności 14 radnych.

 

Następnie przystąpiono do głosowania autopoprawki nr 1.

Autopoprawka nr 1 została przegłosowany 14 głosów ,,za” w obecności 14 radnych.

Autopoprawka stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

Następnie przystąpiono do głosowania do wniosku złożonego przez radnego Z. Chudzickiego.

 

Wniosek został przegłosowany 4 ,,za”, 8 przeciw”, 2 wstrzymujące.

 

Przystąpiono do głosowania projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej gminy Rogoźno na lata 2015-2025.

Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 ,,za” w obecności 14 radnych.

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

 

Następnie przystąpiono do pkt 9 projekt budżetu gminy Rogoźno na 2015 rok.

9 a) Informację przedstawiła Skarbnik M. Kachlicka.

 

Dochody gminy:

-         dochody bieżące 47.416.573,73 zł

-         dochody majątkowe 1.506.000,00 zł

 

Dochody bieżące wg grup

-        subwencja ogólna 16.510.466,00 zł

-        udziały wpodatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 9.246.025,00 zł

-        dotacje celowe i inne środki pozyskane z innych źódeł 6.959.107,00 zł

-        pozostałe dochody 14.700.975,73 zł

 

Dochody majątkowe wg grup

-         wpływyz tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomości oraz składników majątkowych 1.500.000,00 zł

-         wpływz tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 6.000,00 zł

 

Dochody wg podmiotów:

-         podatek od nieruchości osoby fizyczne 3.095.790,00 zł

-         osoby prawne i inne jednostki organizacyjne 5.489.870,00 zł

 

 

Podatek rolny:

-         osoby fizyczne 646.163,00 zł

-         osoby prawne i innejednostki organizacyjne 95.043,00 zł

 

Podatek leśny:

-        osoby fizyczne 6.661,00 zł

-        osoby prawne i inne jednostki organizacyjne 114.665,00 zł

 

Podatek od środków transportowych:

-         osoby fizyczne 335.156,00 zł

-         osoby prawne i inne jednostki organizacyjne 32.504,00 zł

 

Udział gminy w podatkch stanowiący dochód budżetu gminy:

-         podatek dochodowy od osób fizycznych 7.796.025,00 zł

-         podatek dochodowy osób prawnych 1.450.000,00 zł

 

Wydatki Gminy Rogoźno:

-         wydatki bieżące 45.739.773,73

-         wydatki majątkowe 1.506.000,00 zł

 

Wydatki bieżące wg grup:

-         wydatki jednostek budżetowych 31.931.446,67 zł

-         dotacje na zadania bieżące 5.721.753,82 zł

-         świadczenia na rzezc osób fizycznych 7.619.373,24 zł

-         dbsługa długu 467.200,00 zł

 

Wydatki majątkowe wg grup:

-         wydatki majątkowe w formie dotacji celowej 484.280,00 zł

-         pozostałe wydatki majątkowe 1.021.720,00 zł

 

Struktura wydatków działu Oświata i wychowanie

 

-         szkoły podstawowe 9.905.641,00 zł

-         oddziały przedszkole w szkołach podstawowych 888.829,00 zł

-         przedszkola 4.767.428,00 zł

-         gimnazja 4.868.908,00 zł

-         dowożenie uczniów do szkół 854.000,00 zł

-         zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjej szkół 616.411,00 zł

-         dokształcani i doskonalenie nauczycieli 87.180,00 zł

-         stołówki szkolne i przedszkolne691.629,00 zł

-         pozostała działalność 157.737,00 zł

 

 

Struktura wydatków działu Pomoc społeczna

 

-         wydatki ze środków własnych 3.029.485,00 zł

-         wydatki ze środków przekazanych przez dysponenta 6.074.645,00 zł

 

Rozdysponowanie funduszu sołeckiego wg klasyfikacji budżetowej na 2015 rok to 253.121,45

 

Spłaty kredytów i pożyczek w 2015 roku:

-         Bank Pocztowy Bydgoszcz – 419.800,00

-         Bank Spółdzielczy Czarnków  O/ Rogoźno - 125.000,00

-         ING Bank Śląski Katowice – 732.000,00

-         Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Poznań - 400 000,00

9 b) Po przedstawionej prezentacji P. Skarbnik odczytała opinię RIO w sprawie budżetu gminy na 2015 rok, która stanowi załącznik nr 10 do protokołu. ,,OPINIA POZYTYWANA”

 

                Następnie przystąpiono do głosowania projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Rogoźno na 2015 r. Załącznik nr 11 do protokołu.

 

9 c) i 9 d) Po przeczytaniu opinii Przewodniczący w pierwszej kolejności poprosił o przeczytanie opinii KSSOiK o projekcie budżetu, a w drugiej KGFiR – załącznik nr 12 i 13 do protokołu.

 

9 e) Wioski komisji przedstawił Burmistrz Rogoźna, które zostały uwzględnione:

1)       Komisja wnioskuje o zwiększenie środków przeznaczonych na pomoc finansową dla Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej, z przeznaczeniem ich na konserwację i utrzymanie urządzeń. Komisja wnioskuje o zwiększenie kwoty z 15.000 zł do 22.000 zł.

2)       Komisja wnioskuje o uwzględnienie w projekcie budżetu Gminy Rogoźno na 2015 rok środków finansowych w kwocie wystarczającej na zakup przystanku autobusowego dla m. Międzylesie.

3)       Komisja wnioskuje o przekazanie kwoty 5.000 zł na zazielenienie terenu przy stawie  w Parkowie, (okolice remizy OSP).

4)       Komisja wnioskuje o przeznaczenie kwoty 30.000 zł na wykonanie bram dla OSP Parkowo oraz wykonanie prac budowlanych,  polegających na obniżeniu wjazdów do garaży.

5)       Komisja wnioskuje o uwzględnienie w projekcie budżetu Gminy Rogoźno na 2015 rok środków finansowych potrzebnych na zakup dwóch  rowerów dla Straży Miejskiej w Rogoźnie

6)       Komisja wnioskuje o zamontowanie jednej lampy oświetleniowej za boiskiem ORLIK w Rogoźnie. Komisja proponuje aby na cel ten przeznaczyć od 5.000 zł do7.000 zł.

7)       Komisja wnioskuje o przygotowanie dokumentacji technicznej potrzebnej do wykonania oświetlenia ulicznego ulic. Werbla i Szarych Szeregów w Rogoźnie.

8)       Komisja wnioskuje o odnowienie słupów informacyjnych.

9)       Komisja wnioskuje o odnowienie istniejących tablic informacyjnych znajdujących się na wjazdach do miasta oraz o przeanalizowanie wykonania projektu nowych tablic.   

 

 

9 f) Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały budżetu gminy Rogoźno – uwag nie wniesiono.

 

Przystąpiono do głosowania autopoprawki nr 1 –  uwag brak. Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie14 głosów ,,za” w obecności 14 radnych, załącznik nr 14 do protokołu.

 

Przystąpiono do głosowania autopoprawki nr 2 –  uwag brak. Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie14 głosów ,,za” w obecności 14 radnych, załącznik nr 15 do protokołu.

 

Przystąpiono do głosowania autopoprawki nr 3 – Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie14 głosów ,,za” w obecności 14 radnych, załącznik nr 16 do protokołu.

 

Przystąpiono do głosowania autopoprawki nr 4 – Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie13 głosów ,,za” , wstrzymujących ,,1” głos w obecności 14 radnych, załącznik nr 17 do protokołu.

 

Przystąpiono do głosowania autopoprawki nr 5 –  uwag brak. Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie14 głosów ,,za” w obecności 14 radnych, załącznik nr 18 do protokołu.

 

Przystąpiono do głosowania autopoprawki nr 6 –  uwag brak. Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie14 głosów ,,za” w obecności 14 radnych, załącznik nr 19 do protokołu.

 

Przystąpiono do głosowania autopoprawki nr 7 –  uwag brak. Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie14 głosów ,,za” w obecności 14 radnych, załącznik nr 20 do protokołu.

 

Następnie przystąpiono do  przedstawienia i głosowania poprawek radnych do projektu uchwały.

Radny A. Nadolny przedstawił autopoprawkę grupy radnych. W związku z nie wykonaniem zadań wprowadzonych do budżetu gminy w dniu 28 maja 2014 roku w zakresie zakupu kruszywa i wykonania utwardzenia dróg i ulic na terenie gminy oraz dodatkowo na ul. Szarych Szeregów i w m. Międzylesie dokonuje się następującej zmiany w projekcie budżetu na rok 2015. Zmniejsza się wydatki w dziale 801 w rozdziale 80113 w § 4300 o kwotę 53 tys z dowozów uczniów do szkół, zwiększa się wydatki o kwotę 53 tys. w dziale 600 rozdział 616  § 4210 oraz w  ramach zaplanowanych środków na wydatki w drogach publicznych gminnych w zakupach usług pozostałych wykonanie w/w zadań na kwotę 247 tys, załącznik nr 21 do protokołu.            

 

Radny Z. Chudzicki poprosił o udzielenie odpowiedzi Dyrektora W. Jaworskiego czy kwota zabrana 53 tys. Nie jest zagrożeniem.

Dyrektor W. Jaworski odpowiedział, że zgodnie z podpisanymi umowami do końca czerwca środków wystarczy. Po rozczygnięciu przetargu na nowy rok szkolny jeżeli środków zabraknie to zwróci się do Pana Burmistrza i Radnych o zwiększenie środków do wysokości kwoty przetargowej.

 

Przystąpionio do głosowania wniosku 13 radnych ,,za" 1 głos wstrzymujący.

 

9 g) W dalszej cześci przystąpiono do głosowania projektu uchwały budżetu na 2015 rok – 14 radnych ,,za" jednogłośnie w obecności 14 radnych.

 

10.    Po przerwie przystąpino Przewodniczący Rady poprosił T. Zygumnta o przedstawienie informacji o aktualnej akcji zimowego utrzymania dróg – załącznik nr 22 do protokołu.

                Na przygotowanie się do prowadzenia zimowego utrzymania dróg w sezonie 2014/2015 w miesiącu październiku 2014 roku zakupiono:

- 301,3 ton piasku

- 51,98 ton soli drogowej.

Koszt zakupionych materiałów łącznie z transportem wyniósł 26.415,74 zł.

W dniu2 grudnia 2014 przeprowadzone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie zimowego utrzymania na drogach, ulicach i chodnikach na terenie miasta i gminy oraz posprzątanie po zakończeniu akcji. W przeprowadzonym postepowaniu została złożona 1 oferta ZUKiT H. Siwiński ul .Boguniewska 8, 64-610 Rogoźno na kwotę 211.320,47 zł.

Ponieważ złożona oferta była ofertą ważną w dniu 10 grudnia 2014 roku została zawarta umowa na prowadzenie akcji w okresie od 10.12.2014 r. do 17.04.2015 r. łączne wynagrodzenie za prowadzenie akcji nie może przekroczyć zaoferowanej kwoty.

  Rozliczenie należności za przeprowadzenie zimowego utrzymania będzie następować fakturami częściowymi wystawianymi na koniec miesiąca.

Wysokość wynagrodzenia w przypadku prowadzenia akcji będzie ustalona na podstawie wykonywanych prac, potwierdzonych w raportach dziennych przez pracownika Straży Miejskiej. Każdorazowe pełnienie dyżuru powinno być odnotowane w ,,Dzienniku dyżurów” zaś prowadzenie akcji w ,,Karcie pracy sprzętu”. Czynności opisane w tych dokumentach wymagają każdorazowo potwierdzenia przez pracownika Straży Miejskiej na bieżąco, jednak nie później niż następnego dnia roboczego po wykonaniu usługi.

Zgodnie z zawartą umową sygnał do prowadzenia akcji podaje pracownik Straży Miejskiej, a w przypadku gwałtownego pogorszenia się warunków atmosferycznych wykonawca przystępuje do prowadzenia akcji z własnej inicjatywy o czym informuje Straż Miejska.

Dotychczas z tytułu prowadzenia prowadzenia akcji zimowego utrzymania Gmina nie została obciążona. Pełnione dyżury w miesiącu grudniu 2014 roku zostaną rozliczone w jednej z faktur wystawionych na koniec miesiąca, gdy zakres działań wykonawcy będzie większy.       

 

 

Radny M. Kuta zapytał czy jest wyznaczony konkretny pracownik Straży Miejskiej do wykonywania prac, potwierdzonych w raportach dziennych.

T. Zygmunt odpowiedział, że nie. Zależy kto w danym dniu będzie się tym zajmował.

 

11. Następnie przystąpiono do podjęcia uhwał w następujacych sprawach:

Projekt przedsatwił R. Piątkowski.

a)w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna przy skrzyżowaniu ulic: Kościuszki i Czarnkowskiej,

Radny Z. Chudzicki zapytał czy informacja z POLO MARKETEM jest aktualna?

R. Piątkowski poinformował, że inwestor przestał się interesować ale też nie wycofał się oficjalnie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie 14 radnych ,,za” w obecności 14 radnych -  załącznik nr 23 do protokołu.

 

b) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulicy Długiej,

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 14 radnych ,,za” w obecności 14 radnych – załącznik nr 24 do protokołu.

 

c) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego.

Radny J. Łatka zapytał czy okres dzierżawy czasu nieokreślonego można skrócić np. 4 lat?

R. Piątkowski odpowiedział, że to jest tylko propozycja wcześniej na komisjach aczkolwiek jest to możliwe.

Z-ca Burmistrza M. Sass – Nowak, że na czas określony jest bardziej wygodną formą, gdyż można waloryzować stawki czynszu, a na czas określony już nie.

 

Radny S. Kupidura zapytał czy pomieszczenia mają być wydzierżawione wszystkie czy zostały wolne.

R. Piątkowski poinformował, że raczej wszystkie.

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 14 radnych ,,za” w obecności 14 radnych – załącznik nr 25 do protokołu.

 

d) w sprawie regulamin targowiska ,,Mój Rynek” przedstawił T. Zygmunt. Wprowadzono zmiany w §13.4;  §13.6; §13.8; §14;

Z-ca Burmistrza M. Sass-Nowak wprowadziła zmianę do §14 żeby dopisać słowo brutto.

Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie 14 radnych ,,za” w obecności 14 radnych.

 

Radny B. Perlicjan wprowadził zmianę w §13.4 poprawiając zdanie ,,do 2h po otwarciu targowiska”. 

Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie 14 radnych ,,za” w obecności 14 radnych.

 W §13.5 wprowadzono zmianę zmieniając zdanie ,,do 2 h godzin od otwarcia targowiska”.  

Autopoprawka została przyjęta jednogło


drukuj pobierz pdf    

wstecz