nazwa dokumentu: Kierownik GOPS ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego na czas określony

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W ROGOŹNIE
OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO NA CZAS OKREŚLONY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ROGOŹNIE1. Wymagania niezbędne:

 • posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna, ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie

 • znajomość ustawy o pomocy społecznej,

 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,

 • znajomość ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

 • znajomość ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

 • znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

 • znajomość Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego

 • niekaralność

 • dobry stan zdrowia

 • nieposzlakowana opinia

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych

 • korzystanie z pełni praw publicznych

2. Wymagania kompetencyjne:

 • uczciwość,

 • komunikatywność,

 • punktualność,

 • solidność,

 • posiadanie prawa jazdy kat. B i własnego samochodu,

 • wysoka kultura osobista,

 • dyspozycyjność,

 • życzliwość,

 • otwartość,

 • samodzielność,

 • kreatywność,

 • inicjatywa i pomysłowość,

 • zaangażowanie,

 • empatia,

 • asertywność,

 • chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

 • gotowość służenia gminie i jej mieszkańcom,

 • doświadczenie w pracy w jednostkach pomocy społecznej,

 • umiejętność radzenia sobie w relacjach z trudnym klientem,

 • wysoki poziom umiejętności społecznych,

 • odporność na stres,

 • odpowiedzialność,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • umiejętność negocjacji,

 • łatwość nawiązywania kontaktów,

 • umiejętność logicznego myślenia,

 • umiejętność stosowania przepisów prawa,

 • umiejętność redagowania pism,

 • obsługa komputera (środowisko Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel)

 • obsługa urządzeń biurowych,

3. Zakres odpowiedzialności:

 • porządkowa i dyscyplinarna określona w Ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), w Ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.),

 • materialna określona w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.),

 • karna określona w Ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. %

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 5 Czerwca 2013
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2010-04-22 09:47:19
data wyworzenia: /