nazwa dokumentu: Wniosek zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Tytuł sprawy:

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Rogoźnie
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Biuro nr 17
tel.  785 009 409

Podstawowe informacje:

Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu, tj. osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, będącej posiadaczem gospodarstwa w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażona we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).

Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2489), z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż suma: 1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz 2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy złożyć w terminie:

  • od 01 lutego do ostatniego dnia lutego danego roku wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami, oryginały należy przedłożyć do wglądu) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego, wystawione w okresie od 01 sierpnia roku poprzedzającego do 31 stycznia bieżącego roku.
  • od 01 sierpnia do 31 sierpnia danego roku wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami, oryginały należy przedłożyć do wglądu) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego, wystawione w okresie od 01 lutego do 31 lipca danego roku lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego.

Gdzie odebrać formularze:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska: Biuro nr 17

Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

Termin załatwienia sprawy
(udzielenia odpowiedzi):

Burmistrz Rogoźna wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego, w terminie 30 dni od złożenia wniosku.

Wypłata kwoty zwrotu producentom rolnym następuje w terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia danego roku na wnioski złożone w pierwszym terminie i od 1 października do 31 października danego roku na wnioski złożone w drugim terminie – przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku.

Opłaty:

Brak

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1340 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego  zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2466)

Dokumenty:

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.pdf

Oświadczenie.pdf

 
informacje wprowadził:Micha Malanka
informacje wytworzył:Krzysztof Poszwa
data dodania: 12 Lutego 2020
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2009-05-08 10:36:31
data wyworzenia: Krzysztof Poszwa / 12 Lutego 2020