nazwa dokumentu: Uchwała nr XIII/101/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 czerwca 2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 2385/2, położonej w Rogoźniew rejonie ul. Szarych Szeregów w trybie przetargowym

UCHWAŁA NR  XIII/101/2015

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 29 czerwca 2015 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 2385/2, położonej w Rogoźniew rejonie ul. Szarych Szeregów w trybie przetargowym

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm.) oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz.782) w związku z § 4 pkt 7 Uchwały Nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98, poz.1866) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§1. Wyraża się zgodę na sprzedaż, w trybie przetargowym, niezabudowanej działki gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 2385/2 o pow.7.733m2, położonej w Rogoźnie w rejonie ul. Szarych Szeregów (obręb geodezyjny ROGOŹNO), objętej księgą wieczystą KW PO1O/00037547/7.

 

§2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna. 

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 7 Lipca 2015
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2015-07-07 14:10:41
data wyworzenia: / 7 Lipca 2015