nazwa dokumentu: Uchwała nr XIII/118/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 czerwca 2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2015 rok

Uchwała Nr XIII/118/2015

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 czerwca 2015 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2015 rok

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

 § 1. W UchwaleNr V/35/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2015 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr OR.0050.1.26.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 lutego 2015 roku, Uchwałą Nr VII/72/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.74.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.93.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.98.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 maja 2015 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.107.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 maja 2015 roku i Uchwałą Nr XI/96/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z 25 maja 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę 281.270,14 zł i ustala się na kwotę 50.784.842,05 zł

 2. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 50.784.842,05zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 48.510.362,97 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 2.274.479,08 zł w tym:

a)  Środkina finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 768.479,08 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę 333.270.14zł i ustala się na kwotę 50.960.042,05zł

4. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 50.960.042,05zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

z tego: 

1) wydatki bieżące w wysokości 47.970.242,05zł                  

2) wydatki majątkowe w wysokości 2.989.800,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3 Uchwala się deficyt w kwocie 175.200 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżką środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych.

1)   Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.852.000 zł

2)   Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1.676.800 zł”

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

6. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 5 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
 administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami”

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

7.§ 6 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 6 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin”

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

8.§ 7 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie
6.867.301,90 zł z tego:

1)   dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.193.423,82 zł w tym na:

a)   zadania bieżące – 3.466.423,82 zł

b)   zadania majątkowe – 727.000,00 zł

2)   dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.673.878,08  zł
w tym na:

a)   zadania bieżące – 2.384.598,08 zł

b)   zadania majątkowe – 289.280,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr7 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 


 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/118/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

 

DOCHODY

1. W dziale Oświata i wychowanie  zwiększa się dochody o kwotę 120.387,79 zł

z tytułu otrzymanej dotacji celowej na :

 • Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST  lub osoby fizyczne. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.127.2015.3 z dnia 22 czerwca 2015 roku – 120.387,79 zł,

2. W dziale Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 38.165,00 zł

z tytułu otrzymanej dotacji celowej na:

 • zadanie własne w zakresie „Pomocy państwa w zakresie dożywiania”. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.182.2015.8 z dnia 10 czerwca 2015 roku (+)  30.300 zł,
 • zadanie zlecone w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych  dla osób z zaburzeniami psychicznymi  (+) 20.000 zł,
 • zadanie zlecone w zakresie opłacenia składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne (–)  12.135 zł

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.213.2015.4 z dnia 25 czerwca 2015 roku.

3. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się dochody o kwotę 122.717,35 zł z tytułu otrzymanej refundacji  za poniesione wydatki w 2014 roku za realizację operacji z PROW na lata 2007-2013 pn. Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem otoczenia  w miejscowości:

 • Studzieniec – 122.717,35 zł,

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 281.270,14 zł

 

 WYDATKI

1. W dziale Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę  150.000,00 zł

z przeznaczeniem na:

 • pomoc finansową dla Powiatu Obornickiego na dofinansowanie do przebudowydrogi powiatowej 2038P na odcinku Parkowo – Józefinowo poprzez poszerzenie jezdni bitumicznej do szerokości 4,5m  – 150.000 zł,

2. W dziale Administracja publiczna dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami  w ramach rozdziałuna kwotę +/- 1.500 zł.

3. W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału
na kwotę +/- 737,24 zł na zadaniach zleconych.

4. W dziale Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę: 120.387,79 zł z tytułu zakupu :

 • Wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowania kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST  lub osoby fizyczne.

4. W dziale Pomoc społeczna zwiększa się wydatki  o kwotę 38.165,00 zł z przeznaczeniem na:

 • dożywianie +30.300 zł,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze + 20.000 zł,
 • składka zdrowotna – 12.135 zł

oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę +/- 8.615,40 zł.

5. W dziale Kultura fizyczna  zwiększa się wydatki o kwotę 24.717,35 zł
z przeznaczeniem na:

 • zakup usług związanych z organizowanymi przez Gminę imprezami sportowymi tj.
  • Marsz po zdrowie  - 12.500,00zł,
  • Rogoziński półmaraton Przemysła II – 12.217,35 zł.

 Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 333.270,14 zł

 

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

Nr 3    „Plan przychodów i rozchodów związany z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2015 roku” zwiększono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa  w art.217 ust.2 pkt 6 o kwotę52.000 zł.

Nr 4    „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2015” zwiększono planowane wydatki o kwotę  150.000 zł.

Nr 5    „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok” zwiększono  o 128.252,79 zł oraz dokonano  przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału  na łączną kwotę +/- 2.212,64 zł.

Nr 6 „Plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań własnych na 2015 rok” zwiększono
o kwotę 30.300 zł.

Nr 7    „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2015 roku” zwiększono udzielone dotacje na zadania bieżące o kwotę 7.781,08 zł oraz majątkowe o kwotę 150.000 zł.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 7 Lipca 2015
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2015-07-07 17:28:40
data wyworzenia: / 7 Lipca 2015