nazwa dokumentu: Protokół nr 6/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 20 maja 2015 roku o godz. 16.30 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 6 /2015

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 20 maja 2015 roku o godz. 16.30 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

 

Posiedzenie Komisji otworzyła i posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji K. Erenc – Szpek.

Przewodniczący K. Erenc – Szpek  stwierdziła, że na 4 członków Komisji w obradach bierze udział 4 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Przystapiono do omowienia przedstawionego porządku obrad.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  5. Rozpatrzenie skargi na działalność kierownika GOPS.
  6. Kontrola zasadności wydatkowania środków na działania promocyjne  Gminy Rogoźno.
  7. Wykonanie budżetu Gminy Rogoźno za 2014 rok – absolutorium dla Burmistrza Rogoźna.
  8. Spawy bieżące.
  9. Wolne głosy i wnioski.
  10. Zakończenie posiedzenia.

 

Przystąpiono do punktu 4 – przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Protokół został przyjęty jednogłośnie 4 ,,za” w obecności 4 radnych.

 

Przystąpiono do punktu 5 - rozpatrzenie skargi na działalność kierownika GOPS.

 

Radna L. Kolanowska zapytała konkretnie skarżącej jakie konkretne są zarzuty do kierownika GOPS?

Skarżąca mimo zadawanych pytań przez członków komisji, to nie potrafiła przedstawić konkretnych zarzutów do osoby pani Kierownik GOPS.

Przedmiotem skargi był niewłaściwy sposób traktowania skarżącego interesanta przez Kierownika GOPS. Po przeanalizowaniu dokumentów zgromadzonych w sprawie i wysłuchaniu stron – Kierownika GOPS-u i Zainteresowanego, Komisja Rewizyjna w pełnym składzie stwierdziła, że podnoszone zarzuty są bezzasadne.

Przystąpiono do punku 6 – kontrola zasadności wydatkowania środków na działania promocyjne Gminy Rogoźno.

Kierownik T. Zygmunt zinterpretował, że wszystkie materiały określają jeden dział.

Na promocję przyznanych środków na 2015 rok jest 15.000 jeżeli chodzi o zakup materiałów, natomiast jeżeli chodzi o usługi 20.000 zł.

Przewodnicząca K. Erenc – Szpek zapytał czy wydawanie środków jest zaplanowane określonym planem?

T. Zygmunt odpowiedział, że środki są wydawane na środki bieżące.

Burmistrz zaproponował, że będzie założony kalendarz imprez oraz wszystkie organizacje maja składać wszystkie wnioski dotyczące zapotrzebowania do końca września.

Przewodnicząca K. Erenc - Szpek zapytała o wyjaśnienie faktury RED BOX?

Burmistrz wyjaśnił, że Red Box Obornickiej Ligi Mistrzów są to mecze rozgrywane od poniedziałku do środy w godzinach wieczornych, aż do końca czerwca, przy sztucznym oświetleniu na boisku Orlik przy ulicy Obrzyckiej 88 w Obornikach.

 

Wiceprzewodniczący B. Perlicjan poprosił wyjaśnienie trzech faktur oraz poprosił żeby pani skarbnik M. Kachlicka przyniosła faktury i przedstawiła komisji.

Komisja po zapoznaniu się z materiałem oraz kontroli wybranych faktur stwierdziła co następuje: środki finansowe w pierwszym kwartale na cele promocyjne wydatkowane zostały prawidłowo. W wyniku kontroli faktur Komisja Rewizyjna stwierdziła że opisy faktur są zbyt ogólnikowe. Komisja zaleca szczegółowe opisywanie faktur, aby jasno i konkretnie sprecyzować przedsięwzięcia finansowane ze środków promocyjnych.       

 

Przystąpiono do pkt . 7 - Wykonanie budżetu Gminy Rogoźno za 2014 rok – absolutorium dla Burmistrza Rogoźna.

Przystąpiono do pkt. 8 Spawy bieżące.

Brak pytań.

 

Przystąpiono do pkt. 9 Wolne głosy i wnioski.

Brak wniosków.

 

Przystąpiono do pkt. 10Zakończenie posiedzenia.

Podpisy:

1)  Przewodnicząca komisji

……………………………

2)  Wiceprzewodniczący komisji

……………………………

3)   Członek komisji

……………………………..

4)    Członek komisji

……………………………..

Posiedzenie zakończono o godz. 17:00

Protokół sporządziła: D. Ślachciak

Rogoźno, dnia 26 marca 2015 r.

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Dorota lachciak
data dodania: 8 Lipca 2015
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2015-07-08 08:56:25
data wyworzenia: Dorota lachciak / 8 Lipca 2015