nazwa dokumentu: Wykaz nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

WYKAZ

nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

 

Lp.

Położenie

przedmiot zbycia (nr działki, pow. w m2) nr KW

cena wywoławcza brutto

przeznaczenie nieruchomości

warunki sprzedaży / uwagi

1

2

3

4

5

6

1.

BUDZISZEWKO

/obręb Budziszewko

177

o pow.6.100m2,

75.000,00zł

-  brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, -  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie o użytkowaniu:  

a) tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej o przewadze występowania gleb niższych klas bonitacyjnych V i VI kl.,  

b) lasy- nieruchomość znajduję się w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko – Wągrowiecka” - nieruchomość zlokalizowana jest w strefie zewidencjowanego stanowiska archeologicznego objętego ochroną konserwatorską,

- przetarg nieograniczony ustny,

- sprzedaż działek 177 i 178 następuję łącznie, w jednym kompleksie,

-ustalona cena wywoławcza zwiera koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży przedmiotowych działek,

- sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.),

- działka 178 dotychczas uprawiana rolniczo, umowa dzierżawy wygasa dnia 31.08.2015 r. ,

- działka 177 stanowi teren zadrzewiony,

178

o pow.18.400m2

powyższe działki objęte są księga wieczystą KW PO1O/00025429/7

2.

GARBATKA

/obręb Garbatka

106

o pow.20.900m2

KW PO1O/00024344/0

62.500,00zł

-  brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, -  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie o użytkowaniu:  tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej o przewadze występowania gleb niższych klas bonitacyjnych V i VI kl.,

- przetarg nieograniczony ustny,

-ustalona cena wywoławcza zwiera koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży przedmiotowej działki,

- sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.),

- działka 106 dotychczas uprawiana rolniczo, umowa dzierżawy wygasa dnia 31.08.2015 r. ,

- dla zbywanej działki nr 106 zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej. Koszt ustanowienia powyższej służebności ponosi nabywca działki.

3.

GOŚCIEJEWO

/obręb Gościejewo

104

o pow.7.200m2

KW PO1O/00025417/0

30.000,00zł

-  brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,-  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie o użytkowaniu: łąki i pastwiska,

- przetarg nieograniczony ustny,

-ustalona cena wywoławcza zwiera koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży przedmiotowej działki,

- sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.),

- działka nr 104 objęta umową dzierżawy, która wygasa dnia 31.08.2015 r.,

- działka stanowi łąkę, 

4.

GOŚCIEJEWO

/obręb Gościejewo

106

o pow.1.100m2

KW PO1O/00025417/0

 

5.000,00zł

- brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, -  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie o użytkowaniu: tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej o przewadze występowania gleb niższych klas bonitacyjnych V i VI kl.,                                                          

 

- przetarg nieograniczony ustny,

-ustalona cena wywoławcza zwiera koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży przedmiotowej działki,

- sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.),

- działka nr 106 objęta umową dzierżawy, która wygasa dnia 31.08.2015 r.,

- działka stanowi łąkę,

5.

GOŚCIEJEWO

/obręb Gościejewo

109

o pow.5.700m2

KW PO1O/00025417/0

26.500,00zł

- brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, -  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna przedmiotowa nieruchomość położona jest w części na terenie o użytkowaniu: tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej o przewadze występowania gleb niższych klas bonitacyjnych V i VI kl. oraz w części oznaczonym symbolem M/RM/P o przeznaczeniu: tereny o wiodącej funkcji mieszkaniowej / tereny o wiodącej funkcji zabudowy zagrodowej / tereny o wiodącej funkcji obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,                           

- przetarg nieograniczony ustny,

-ustalona cena wywoławcza zwiera koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży przedmiotowej działki,

- sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.),

- działka nr 109 objęta umową dzierżawy, która wygasa dnia 31.08.2015 r.,

- działka stanowi łąkę,

6.

GOŚCIEJEWO

/obręb Gościejewo

155/2

o pow.2.500m2

93.500,00zł

-  brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, -  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna przedmiotowa nieruchomość położona na obszarze oznaczonym symbolem P/U o przeznaczeniu: tereny o wiodącej funkcji obiektów produkcyjnych, składów i magazynów / tereny o wiodącej funkcji usługowej, w tym usług o charakterze publicznym,                                                          

- przetarg nieograniczony ustny,

- sprzeda działek nr: 155/2, 155/3, 155/4 i 155/5 następuje łącznie w jednym kompleksie,

-ustalona cena wywoławcza zwiera koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży przedmiotowych działek,

- sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.),

- działki nr: 155/2, 155/3, 155/4 i 155/5 dotychczas uprawiane rolniczo, umowa dzierżawy wygasa dnia 31.08.2015 r. ,

- przez nieruchomość przebiega podziemny gazociąg wysokiego ciśnienia z obszarem oddziaływania obiektu DN 500 oraz napowietrzna linia telekomunikacyjna,

155/3

o pow.2.500m2

155/4

o pow.2.500m2

155/5

o pow.2.500m2

powyższe działki objęte są księga wieczystąKW PO1O/00025417/0

7.

GOŚCIEJEWO

/obręb Gościejewo

155/6

o pow.8.989m2

KW PO1O/00025417/0

83.000,00zł

-  brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, -  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna przedmiotowa nieruchomość położona na obszarze oznaczonym symbolem P/U o przeznaczeniu: tereny o wiodącej funkcji obiektów produkcyjnych, składów i magazynów / tereny o wiodącej funkcji usługowej, w tym usług o charakterze publicznym,                                                          

- przetarg nieograniczony ustny,

-ustalona cena wywoławcza zwiera koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży przedmiotowej działki,

- sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.),

- działka nr 155/6 dotychczas uprawiana rolniczo, umowa dzierżawy wygasa dnia 31.08.2015 r. ,

- przez nieruchomość przebiega podziemny gazociąg wysokiego ciśnienia z obszarem oddziaływania obiektu DN 500 oraz napowietrzna linia telekomunikacyjna,

8.

GOŚCIEJEWO

/obręb Gościejewo

373

o pow.25.200m2

KW PO1O/00025417/0

92.500,00zł

-  brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, -  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna przedmiotowa nieruchomość położona na obszarze oznaczonym symbolem M/RM/P o przeznaczeniu: tereny o wiodącej funkcji mieszkaniowej / tereny o wiodącej funkcji zabudowy zagrodowej / tereny o wiodącej funkcji obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,                                                          

- przetarg nieograniczony ustny,

-ustalona cena wywoławcza zwiera koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży przedmiotowej działki,

- sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.),

- działka nr 373 dotychczas uprawiana rolniczo, umowa dzierżawy wygasa dnia 31.08.2015 r. ,

- przez teren działki przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna SN oparta na słupach konstrukcji betonowej,

- dla zbywanej działki nr 373 zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej. Koszt ustanowienia powyższej służebności ponosi nabywca działki.

 

9.

GOŚCIEJEWO

/obręb Gościejewo

502/1

o pow.36.849m2

KW PO1O/00025417/0

125.000,00zł

-  brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, -  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna przedmiotowa nieruchomość położona na terenie o użytkowaniu: tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej o przewadze występowania gleb niższych klas bonitacyjnych V i VI kl.- nieruchomość zlokalizowana jest w strefie zewidencjowanego stanowiska archeologicznego objętego ochroną konserwatorską,

- przetarg nieograniczony ustny,

-ustalona cena wywoławcza zwiera koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży przedmiotowej działki,

- sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.),

- działka nr 502/1 dotychczas uprawiana rolniczo, umowa dzierżawy wygasa dnia 31.08.2015 r. ,

10.

KAZIOPOLE

/obręb Kaziopole

71/14

o pow.1.798m2

28.000,00zł

-  brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, -  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie o użytkowaniu:tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej o przewadze występowania gleb niższych klas bonitacyjnych V i VI kl.

- przetarg nieograniczony ustny,

-ustalona cena wywoławcza zwiera koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży przedmiotowych działek,

- sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.),

- działki nr: 71/14 i 72/7 objęte umowami dzierżaw, które wygasają dnia 31.08.2015 r., teren użytkowany jako łąka, 

- na części działek znajduję się rów melioracyjny,

- dla zbywanych działek zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej. Koszt ustanowienia powyższej służebności ponosi nabywca działki.

72/7

o pow.7.222m2

powyższe działki objęte są księga wieczystą KW PO1O/00026466/5

11.

KAZIOPOLE

/obręb Kaziopole

74

o pow.5.400m2

KW PO1O/00026466/5

12.500,00zł

-  brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, -  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie o użytkowaniu:tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej o przewadze występowania gleb niższych klas bonitacyjnych V i VI kl. - nieruchomość znajduję się w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko – Wągrowiecka” - nieruchomość znajduję się w granicach obszaru Natura 2000 – Puszcza Notecka,  - nieruchomość zlokalizowana jest w strefie zewidencjowanego stanowiska archeologicznego objętego ochroną konserwatorską,

- przetarg nieograniczony ustny,

-ustalona cena wywoławcza zwiera koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży przedmiotowej działki,

- sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.),

- działka nr 74 dotychczas uprawiana rolniczo, umowa dzierżawy wygasa dnia 31.08.2015 r. ,

- teren częściowo zadrzewiony,

12.

LASKOWO

/obręb Laskowo

30

o pow.15.300m2

KW PO1O/00028570/1

39.000,00zł

-  brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

-  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie o użytkowaniu:łąki i pastwiska,

 

- przetarg nieograniczony ustny,

-ustalona cena wywoławcza zwiera koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży przedmiotowej działki,

- sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.),

- działka nr 30 objęta umową dzierżawy, która wygasa dnia 31.08.2015 r., teren użytkowany jako pastwisko, 

- miejscowe zadrzewienia drzew liściastych,

- dla zbywanej działki nr 30 zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej. Koszt ustanowienia powyższej służebności ponosi nabywca działki.

13.

LASKOWO

/obręb Laskowo

32

o pow.18.400m2

KW PO1O/00028570/1

47.000,00zł

-  brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, -  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie o użytkowaniu:łąki i pastwiska,

- przetarg nieograniczony ustny,

-ustalona cena wywoławcza zwiera koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży przedmiotowej działki,

- sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.),

-  działka nr 32 objęta umową dzierżawy, która wygasa dnia 31.08.2015 r., teren użytkowany jako pastwisko, 

- na działce zlokalizowany jest stawek,

- dla zbywanej działki nr 32 zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej. Koszt ustanowienia powyższej służebności ponosi nabywca działki.

14.

LASKOWO

/obręb Laskowo

41

o pow.12.700m2

KW PO1O/00028570/1

37.500,00zł

-  brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,-  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie o użytkowaniu:   

a) tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej o przewadze występowania gleb niższych klas bonitacyjnych V i VI kl.,   

b) łąki i pastwiska,- nieruchomość zlokalizowana jest w strefie zewidencjowanego stanowiska archeologicznego objętego ochroną konserwatorską,

- przetarg nieograniczony ustny,

-ustalona cena wywoławcza zwiera koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży przedmiotowej działki,

- sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.),

- działka nr 41 dotychczas uprawiana rolniczo, umowa dzierżawy wygasa dnia 31.08.2015 r. ,

15.

LASKOWO

/obręb Laskowo

46

o pow.26.200m2

KW PO1O/00028570/1

77.500,00zł

-  brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, -  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie o użytkowaniu:  

a) tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej o przewadze występowania gleb niższych klas bonitacyjnych V i VI kl.,     

b) łąki i pastwiska,- nieruchomość zlokalizowana jest w strefie zewidencjowanego stanowiska archeologicznego objętego ochroną konserwatorską,

- przetarg nieograniczony ustny,

-ustalona cena wywoławcza zwiera koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży przedmiotowej działki,

- sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.),

- działka nr 46 dotychczas uprawiana rolniczo, umowa dzierżawy wygasa dnia 31.08.2015 r. ,

16.

LASKOWO

/obręb Laskowo

47

o pow.15.700m2

KW PO1O/00028570/1

46.500,00zł

-  brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, -  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie o użytkowaniu: 

a) tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej o przewadze występowania gleb niższych klas bonitacyjnych V i VI kl.,

b) łąki i pastwiska,- nieruchomość zlokalizowana jest w strefie zewidencjowanego stanowiska archeologicznego objętego ochroną konserwatorską,

- przetarg nieograniczony ustny,

-ustalona cena wywoławcza zwiera koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży przedmiotowej działki,

- sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.),

- działka nr 47 dotychczas uprawiana rolniczo, umowa dzierżawy wygasa dnia 31.08.2015 r. ,

 

17.

OWIECZKI

/obręb Owieczki

82/1

o pow.4.200m2

KW PO1O/00027209/3

46.500,00zł

-  brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, -  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna przedmiotowa nieruchomość położona na obszarze oznaczonym symbolem  M/RM o przeznaczeniu: tereny o wiodącej funkcji mieszkaniowej / tereny o wiodącej funkcji zabudowy zagrodowej                                                          

 

- przetarg nieograniczony ustny,

- sprzedaż działek 82/1 i 82/2 następuję łącznie,

w jednym kompleksie,

-ustalona cena wywoławcza zwiera koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży przedmiotowych działek,

- sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.),

- działki nr 82/1 i 82/2 dotychczas uprawiane rolniczo, umowa dzierżawy wygasa dnia 31.08.2015 r. ,

82/2

o pow.6.000m2

KW PO1O/00027210/3

18.

OWIECZKI

/obręb Owieczki

161

o pow.14.000m2

KW PO1O/00026461/0

59.500,00zł

-  brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, -  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna przedmiotowa nieruchomość położona jest w części na terenie o użytkowaniu: tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej o przewadze występowania gleb niższych klas bonitacyjnych V i VI kl. oraz w części oznaczonym symbolem M/RM o przeznaczeniu: tereny o wiodącej funkcji mieszkaniowej / tereny o wiodącej funkcji zabudowy zagrodowej                                                       - nieruchomość zlokalizowana jest w strefie zewidencjowanego stanowiska archeologicznego objętego ochroną konserwatorską,

- przetarg nieograniczony ustny,

-ustalona cena wywoławcza zwiera koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży przedmiotowej działki,

- sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.),

- działka nr 161 dotychczas uprawiana rolniczo, umowa dzierżawy wygasa dnia 31.08.2015 r. ,

- na działce znajduję się A-owy słup konstrukcji betonowej z napowietrzną linią elektroenergetyczną SN, 

19.

STUDZIENIEC

/obręb Studzieniec

366

o pow.13.100m2

KW PO1O/00028487/2

 

38.000,00zł

-  brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, -  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie o użytkowaniu: łąki i pastwiska,- nieruchomość znajduję się w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko – Wągrowiecka” - nieruchomość zlokalizowana jest w strefie zewidencjowanego stanowiska archeologicznego objętego ochroną konserwatorską,

- przetarg nieograniczony ustny,

-ustalona cena wywoławcza zwiera koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży przedmiotowej działki,

- sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.),

-działka stanowi teren użytkowany jako łąka, 

- dla zbywanej działki nr 366 zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej. Koszt ustanowienia powyższej służebności ponosi nabywca działki.

20.

TARNOWO

/obręb Tarnowo

95

o pow.34.700m2

KW PO1O/00025707/0

95.000,00zł

-  brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, -  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie o użytkowaniu: 

a) tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej o przewadze występowania gleb niższych klas bonitacyjnych V i VI kl.,

b) łąki i pastwiska,

- przetarg nieograniczony ustny,

-ustalona cena wywoławcza zwiera koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży przedmiotowej działki,

- sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.),

- działka 95 dotychczas uprawiana rolniczo, umowa dzierżawy wygasa dnia 31.08.2015 r. ,

- teren działki w niewielkiej części przy wschodniej granicy porośnięty drzewami liściastymi,

- dla zbywanej działki nr 95 zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej. Koszt ustanowienia powyższej służebności ponosi nabywca działki.

 

Wykaz niniejszy sporządzono zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz.782) i podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 21 dni tj. od dnia 28 lipca 2015 r. do dnia 18 sierpnia 2015 r.

 

Termin złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2  ww. ustawy upływa z dniem 08 września 2015 r.

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Marta Olderek
data dodania: 28 Lipca 2015
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2015-07-28 10:50:19
data wyworzenia: Marta Olderek / 28 Lipca 2015