nazwa dokumentu: Burmistrz Rogoźna ogłosza IV przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż prawa własności niezabudowanej działki gruntu, położonej w Jaraczu, w ewidencji geodezyjnej oznaczonej nr 63/3

Burmistrz Rogoźna

o g ł a s z a

IV przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż

 

prawa własności niezabudowanej działki gruntu, położonej w Jaraczu, gm. Rogoźno (obręb geodezyjny JARACZ)w ewidencji geodezyjnej oznaczonej nr 63/3 o pow.1.843m2, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00028491/3.

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przeznaczona do sprzedaży działka gruntu położona jest na terenie oznaczonym symbolem MU – tereny o wiodącej funkcji mieszkaniowo-usługowej.

W sprawie zbycia przedmiotowej nieruchomości przeprowadzono przetargi nieograniczone ustne dnia 13.10.2014 r. (I przetarg), 03.03.2015 r. (II przetarg) i 24.06.2015 r. (III przetarg), które zakończyły się wynikami negatywnymi.  

Cena wywoławcza wynosi   42.000,00zł.

Cena wywoławcza zawiera koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży ww. działki gruntu.

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 ze zm.).

Przetarg odbędzie się w dniu 03 września 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie przy ul. Nowej 2, sala nr 20, o godz. 12:30

Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 4.200,00zł na konto Urzędu Miejskiego w Rogoźnie w Banku Spółdzielczym w Rogoźnie nr konta 56 8951 0009 3900 0114 2000 0020 do dnia 28sierpnia 2015 r. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego(ych) oraz oznaczenie numeru działki. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane konto.  

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy dopuszczeni do przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz.782) upłynął z dniem 19 sierpnia 2014 r.

Opis terenu: atrakcyjna lokalizacja -  centrum wsi Jaracz, dojazd drogą asfaltową, odległość od drogi krajowej nr 11 około 800m. Sąsiedztwo – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działka znajduje się w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko – Wągrowiecka” oraz w granicach obszaru Natura 2000 – Puszcza Notecka.

Oznaczenie użytku zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Obornikach: ŁIV - łąki trwałe, RVI – grunty orne.   

Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo nie później niż na trzy dni przed zawar­ciem umowy przenoszącej własność.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie wliczone w poczet ceny na­bycia.

Burmistrz  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych.

Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty przetargu. Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca działki.

Jednocześnie informuje się na podstawie art.41 ust.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz.782), że jeżeli osoba ustalona  jako  nabywca nieruchomości nie  stawi  się  bez  usprawiedliwienia w oznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy notarialnej może to spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnik przetargu przed licytacją winien złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się:

- z przedmiotem sprzedaży i, że w związku z tym nie będzie występował z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży,

- z warunkami przetargu, położeniem i granicami nieruchomości oraz, że przyjmuje je bez zastrzeżeń.

Nieruchomość sprzedawania jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej gruntów, tj. w oparciu o wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej, a Kupujący nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanych nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach właściwego Starostwa Powiatowego. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.

 

Załącznik:

Działka nr 63/3, położona w Jaraczu, gm. Rogoźno.pdf

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Marta Olderek
data dodania: 28 Lipca 2015
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2015-07-28 12:15:47
data wyworzenia: Marta Olderek / 28 Lipca 2015