nazwa dokumentu: Wykaz nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 63/1 i 63/3 w Jaraczu

Wykaz

Nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

 

 

Lp.

Położenie

Przedmiot zbycia (nr działki, pow. w m2) nr KW

Przeznaczenie zgodnie z planem

Cena i warunki sprzedaży

Uwagi

1

2

3

4

5

6

1.

Jaracz

gm. Rogoźno

(obręb JARACZ )

63/1 o pow.4.512m2

KW PO1O/00028491/3

- na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno - Uchwała Nr XII/61/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Rogoźno z dnia 24.04.1990 r. obowiązywał do dnia  31.12.2003 r.

-  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem M – tereny  o wiodącej funkcji mieszkaniowej.

Przetarg nieograniczony ustny

 

Cena wywoławcza wynosi 95.000,00zł

 

Sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.).

 

Cena wywoławcza zawiera koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.

- działka obciążona jest prawem nieodpłatnej służebności przesyłu  na rzecz Aquabellis Sp. z o. o. i jej następców prawnych, w przebiegu sieci wodociągowej wo 160 w pasie o szerokości 4 metrów mierzonych od osi kolektora, po 2 metry z każdej strony osi kolektora przebiegającego przez teren działki 63/1 wzdłuż jej zachodniej granicy, na czas nieoznaczony.

- teren nieużytkowany porośnięty samosiewami drzew i krzewów,

- przez teren działki w północnym narożniku przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna SN

2.

Jaracz

gm. Rogoźno

(obręb JARACZ )

63/3 o pow.1.843m2

KW PO1O/00028491/3

- na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno - Uchwała Nr XII/61/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Rogoźno z dnia 24.04.1990 r. obowiązywał do dnia  31.12.2003 r.

-  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem MU – tereny o wiodącej funkcji mieszkaniowo-usługowej.

Przetarg nieograniczony ustny

 

Cena wywoławcza wynosi 50.000,00zł

 

Sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.).

 

Cena wywoławcza zawiera koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.

 - teren działki częściowo użytkowany ogrodniczo, a także częściowo nieużytkowany,

- na działce rosną pojedyncze drzewa owocowe,

 

Wykaz niniejszy sporządzono zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz.518) i podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 21 dni tj. od dnia 07 lipca 2014 r. do dnia 29 lipca 2014 r.

Termin złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1, punkt 1 i 2 ww. ustawy upływa z dniem 19 sierpnia 2014 r.

 

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 9 Lipca 2014
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2014-07-09 10:13:37
data wyworzenia: / 9 Lipca 2014