nazwa dokumentu: Burmistrz Rogoźna ogłasza II przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż prawa własności niezabudowanych działek gruntu, położonych w Nienawiszczu w ewidencji geodezyjnej oznaczonych nr 48/7 i 48/8

Burmistrz Rogoźna

o g ł a s z a

II przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż

 

prawa własności niezabudowanych działek gruntu, położonych w Nienawiszczu, gm. Rogoźno (obręb geodezyjny NIENAWISZCZ) w ewidencji geodezyjnej oznaczonych nr: 48/7 o pow.671m2 i 48/8 o pow.869m2 objętych księgą wieczystą KW PO1O/00035358/1.

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przeznaczone do sprzedaży działki położone są na obszarze o użytkowaniu terenu: łąki  i pastwiska oraz planowane obszary dla agroturystyki i rekreacji ekologicznej.

Zbywane działki 48/7 i 48/8 objęte są decyzją o warunkach zabudowy nr GPiM.7331-125/10 z dn. 03.11.2010 r. – budowa trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących, budowa trzech zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe na terenie działki o nr ewid.48/1 oraz budowa dwóch zjazdów z drogi o nr ewid. działki 68/1 i budowa jednego zjazdu z drogi o nr ewid. działki 48/2 położonej w miejscowości Nienawiszcz.

 

W sprawie zbycia przedmiotowej nieruchomości przeprowadzono w dniu 27 maja 2014 r. ustny przetarg nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym 

 

Cena wywoławcza wynosi:

działka nr 48/7 - 24.300,00zł

działka nr 48/8 - 31.100,00zł

Ustalone w oparciu o operat szacunkowy ceny są cenami netto.

Koszty wyceny i opracowań geodezyjnych w kwocie 1.101,06brutto ponosi nabywca  działki – koszt na każdą nabytą działkę w przetargu.

Nabywca na podstawie art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 08 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz.1608) ponosi 23% podatku od towarów i usług naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 02 września 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie przy ul. Nowej 2, sala nr 20, o godz. 11:00

Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranej działki tj. działka nr 48/7 – 2.430,00zł, działka nr 48/8 - 3.110,00zł  na konto Urzędu Miejskiego  w Rogoźnie w Banku Spółdzielczym w Rogoźnie nr konta 56 8951 0009 3900 0114 2000 0020 do dnia 28 sierpnia 2014 r. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego(ych) oraz oznaczenie numeru działki. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane konto.  

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy dopuszczeni do przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz.518) upłynął z dniem 01 kwietnia 2014 r.

Opis terenu:

działka nr 48/7 - niezabudowana, niezagospodarowana, na terenie działki znajduję się betonowy słup z napowietrzną linia ekektroenergetyczną,

działka nr 48/8 - niezabudowana, niezagospodarowana przy zbywaniu działki 48/8 zostanie dla niej ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa przechodu  i przejazdu celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej, której koszty ponosi nabywca działki.

Oznaczenie użytku zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Obornikach: działki nr: 48/7 i 48/8 – RIVa, grunty orne,

Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo nie później niż na trzy dni przed zawar­ciem umowy przenoszącej własność.

 

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie wliczone w poczet ceny na­bycia.

Burmistrz  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych.

 

Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty przetargu. Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca działki.

Jednocześnie informuje się na podstawie art.28 ust.1, art.41 ust.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz.518), że jeżeli osoba  ustalona  jako  nabywca nieruchomości  nie  stawi  się  bez  usprawiedliwienia  w oznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy notarialnej może to spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnik przetargu przed licytacją winien złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się:

- z przedmiotem sprzedaży i, że w związku z tym nie będzie występował z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży,

- z warunkami przetargu, położeniem i granicami nieruchomości oraz, że przyjmuje je bez zastrzeżeń.

Nieruchomość sprzedawania jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej gruntów,  tj. w oparciu o wypisy z rejestru gruntów oraz wyrysy z mapy ewidencyjnej, a Kupujący nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanych nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach właściwego Starostwa Powiatowego. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.

 

Załącznik:

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Marta Olderek
data dodania: 28 Lipca 2014
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2014-07-28 12:07:19
data wyworzenia: Marta Olderek / 28 Lipca 2014