nazwa dokumentu: Wykaz nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - działka nr 100/1 w Rogoźnie

Wykaz

Nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

 

Lp.

Położenie

Przedmiot zbycia (nr działki, pow. w m2) nr KW

Przeznaczenie nieruchomości

Cena i warunki sprzedaży

Uwagi

1

2

3

4

5

6

1.

Rogoźno

m. Rogoźno

/obręb ROGOŹNO

100/1

o pow.726m2

KW PO1O/00026122/2

- na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.)  miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Rogoźno uchwalony Uchwałą Nr XXII/155/92 Rady Miejskiej w Rogoźnie         z dnia 17.06.1992 r. ogłoszoną w Dz. Urzęd. Woj. Pilskiego Nr 9, poz.97 z dnia 26.10.1992 r. obowiązywał do dnia  31.12.2003 r.

-  działka  nr 100/1 objęta jest decyzją Burmistrza Rogoźna nr GPiM.7331-1-3/10 z dnia 29 marca 2010 r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego           dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji ścieków sanitarnych wraz z pompowniami, rozbudowie oczyszczalni ścieków w Rogoźnie oraz budowie separatorów na istniejących wlotach kanalizacji deszczowej do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny  w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno”, ustalonej między innymi na teren działki o nr ewid.100 (nr ewid. działki przed podziałem, w wyniku którego powstała między innymi działka 100/1), jednakże działka 100/1 znajduję się poza nieprzekraczalnymi liniami inwestycji, w związku z powyższym dla wydzielonej działki 100/1 nie ustalono terenu pod zabudowę.

- w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna uchwalonym Uchwałą Nr XXIV/165/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30.04.2008 r. ze zmianą  z dnia 25.11.2009 r. uchwaloną Uchwałą Nr XLVI/324/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie przedmiotowa działka gruntu położona jest na terenie oznaczonym symbolem M - tereny o wiodącej funkcji mieszkaniowej.

Sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, tj. działki nr 39

Cena sprzedaży wynosi

20.000,00zł brutto,

Cena działki z doliczeniem kosztów przygotowania dokumentacji do jej sprzedaży wynosi 23.277,62zł brutto

 

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 ze zm.).

- przez teren działki przebiega:

a) podziemna linia elektroenergetyczna,

b) podziemna linia telekomunikacyjna,

c) nieczynny podziemny kolektor wodny w50.

 

Wykaz niniejszy sporządzono zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz.518 ze zm.) i podano  do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 21 dni tj. od dnia 15 września 2014 r. do dnia 07 października 2014 r.

 

Termin złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1, punkt 1 i 2 ww. ustawy upływa z dniem 28 października 2014 r.

 

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Marta Olderek
data dodania: 24 Września 2014
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2014-09-24 10:35:40
data wyworzenia: Marta Olderek / 24 Września 2014