nazwa dokumentu: Wykaz nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste - Rogoźno, ul. Południowa

 Wykaz

Nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste

 

Lp.

Położenie

Przedmiot zbycia (nr działki, pow. w m2) nr KW

Cena wywoławcza netto

Przeznaczenie zgodnie z planem

warunki oddaniagruntu w użytkowanie wieczyste

/ uwagi

1

2

3

4

5

 

1.

Rogoźno

rejon ul. Południowej                   projektowana                       ul. Skrajna i Łamana

(obręb geodezyjny ROGOŹNO)

 

 

 

MNr – tereny zabudowy mieszkaniowej rezydencjonalnej

- przetarg nieograniczony ustny,

 

- cena nieruchomości osiągnięta w przetargu będzie stanowić podstawę do ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego,

 

- działki gruntu przeznaczone do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat licząc od dnia zawarcia umowy notarialnej,  celem zabudowy mieszkaniowej,

 

- pierwsza opłata wynosić będzie 25% ceny nieruchomości, płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego,

 

- opłaty roczne wynosić będą 1% ceny, płatne w terminie do dnia 31 marca każdego roku z góry za dany rok,

 

- wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej,  podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie,

 

- na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności opłaty rocznej może zostać ustalony inny termin zapłaty, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego,

 

- zaktualizowaną opłatę roczną ustala się od wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego,

 

-  w przypadku gdy zaktualizowana wysokość opłaty rocznej przewyższa co najmniej dwukrotnie wysokość dotychczasowej opłaty rocznej, użytkownik wieczysty wnosi opłatę roczną w wysokości odpowiadającej dwukrotności dotychczasowej opłaty rocznej. Pozostałą kwotę ponad dwukrotność dotychczasowej opłaty (nadwyżka) rozkłada się na dwie równe części, które powiększają opłatę roczną w następnych dwóch latach. Opłata roczna w trzecim roku od aktualizacji jest równa kwocie wynikającej z tej aktualizacji,

 

- w przypadku nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe przepis  o aktualizacji opłat rocznych stosuje się w okresie 5 lat, licząc od dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste,

 

-opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste opodatkowane podatkiem od towarów   i usług w stawce 23%,  

 

- koszty wyceny i opracowań geodezyjnych ponoszą nabywcy działek na łączną kwotę brutto 4.855,85zł tj. 971,17zł brutto - koszt na jedną nabytą działkę w przetargu,

 

- sposób zagospodarowania nieruchomości : zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźno w rejonie ulic: Boguniewskiej, Południowej, Długiej i Nowej uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej  w Rogoźnie nr IX/62/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. Nr 98, poz.2406 z dn. 29.06.2007 r.) – tj. „na jednej działce możliwe jest usytuowanie jednego budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego lub garaż”. Działka oddana w użytkowanie wieczyste winna zostać zabudowana co najmniej budynkiem mieszkalnym,

 

- termin zagospodarowania nieruchomości: rozpoczęcie zabudowy nieruchomości winno nastąpić w terminie dwóch (2) lat od momentu zawarcia umowy notarialnej, a zakończenie w ciągu trzech (3)  lat od momentu zawarcia umowy. Za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie zabudowy wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym,

 

- wniesione budynki należy utrzymać w należytym stanie, a w razie zniszczenia lub rozbiórki przystąpić do ich odbudowy w terminie trzech (3) lat od daty zdarzenia.

 

- w razie wygaśnięcia użytkowania wieczystego na skutek upływu okresu ustalonego w umowie albo na skutek rozwiązania umowy przed upływem tego okresu, użytkownikowi wieczystemu przysługuje wynagrodzenie za wzniesione przez niego lub nabyte na własność budynki i inne urządzenia. Wynagrodzenie powinno być równe wartości tych budynków i urządzeń określonej na dzień wygaśnięcia użytkowania wieczystego. Za budynki i inne urządzenia wzniesione wbrew postanowieniom umowy wynagrodzenie nie przysługuje.

 

- w przypadku niedotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomości mogą być ustalone dodatkowe opłaty roczne obciążające użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego, ustalonych stosownie do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, przy czym termin zagospodarowania nieruchomości może być przedłużony na wniosek użytkownika wieczystego, jeżeli nie mógł być dotrzymany z przyczyn niezależnych od użytkownika wieczystego,

 

- dla zbywanych działek nr: 2408/6, 2408/12, 2409/17, 2409/30 i 2409/35 zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej. Koszt ustanowienia powyższej służebności ponosi nabywca (użytkownik wieczysty) działki,

 

2408/6

o pow.1.104m2

 

 

33.120,00zł

 

2408/12

o pow.1.260m2

 

 

37.800,00zł

 

2409/17

 o pow.946m2

 

 

28.380,00zł

 

2409/30

o pow.1.054m2

 

 

31.620,00zł

 

2409/35

o pow.992m2

 

 

 

 

powyższe działki objęte                                 KW PO1O/00025563/8

 

29.760,00zł

 

Wykaz niniejszy sporządzono zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz.518 ze zm.) i podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 21 dni tj. od dnia 08 maja 2015 r. do dnia 29 maja 2015 r.

 

Termin  złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1, punkt 1 i 2 ww. ustawy upływa z dniem 19 czerwca 2015 r.

 

Rogoźno, dnia 08 maja 2015 r.

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 11 Maja 2015
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2015-05-11 12:44:30
data wyworzenia: / 11 Maja 2015