nazwa dokumentu: Wykaz nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Burmistrz  Rogoźna

Wykaz

nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

 

Lp.

Położenie

Przedmiot zbycia

(nr działki, pow. w ha nr KW)

Przeznaczenie

nieruchomości

Cena i warunki sprzedaży

Uwagi

1

2

3

4

5

6

1.

Gościejewo 68                             gm. Rogoźno

/ obręb GOŚCIEJEWO

 

8/1 o pow.0,3164ha

KW PO1O/00027702/9

lokal mieszkalny nr 2, o pow. użytkowej 67,55m2, położony na parterze, z przynależnym pomieszczeniem o pow.15,62m2, udział do nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku                   i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszący 8317/21350 oraz udział do działki nr 8/1 o pow.0,3164ha wynoszący 8317/21350.

 

- brak planu, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna działka nr 8/1 położona jest na terenie zabudowy zagrodowej oraz zlokalizowana jest w strefie wysokościowej elektrowni wiatrowych,

 

 

 

Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego pom. przynależnego i udziału do działki gruntu, przed udzieleniem bonifikaty

 

wynosi 89 301,00zł

Cena po zastosowaniu 60% bonifikaty                  z uwzględnieniem nakładów poniesionych przez najemcę

 

wynosi 24 984,80zł brutto

i płatana jest przed zawarciem umowy notarialnej

 

Sprzedaż następuje na rzecz najemcy

Sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.685 z póź. zm.).

 

 

 

- brak uwag,

 

 

Wykaz niniejszy sporządzono zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.1899 z późn. zm.) i podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 21 dni tj. od dnia 23 lutego 2022 r. do dnia 17 marca 2022 r.

Termin złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ww. ustawy upływa z dniem 07 kwietnia 2022 r.

 

 

 

 

 

 

 

Rogoźno, dnia 23 lutego 2022 r.

 
informacje wprowadził:Kazimierz Lis
informacje wytworzył:Marta Olderek
data dodania: 24 Lutego 2022
data modyfikacji: Kazimierz Lis / 2022-02-24 11:07:08
data wyworzenia: Marta Olderek / 24 Lutego 2022