nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 63/2010 z dnia 07 lipca 2010 r. udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2010 roku

Zarządzenie Nr 63/2010

Burmistrza Rogoźna

z dnia 07 lipca 2010 roku

 

w sprawie: udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2010 roku.

 

Na podstawie § 17 pkt.2 Uchwały Nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2010 rok.

 

Zarządzam co następuje:

 

§ 1.   

Przekazuję upoważnienie Dyrektorowi Gimnazjum  w Gościejewie  do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości: 4.500,00 zł (słownie:cztery tysiące pięćset złotych 00 /100).

 

§ 2.   

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi  Gimnazjum  w Gościejewie.

 

§ 3.   

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Izabela Kaniewska
data dodania: 12 Lipca 2010
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2010-07-12 13:57:40
data wyworzenia: Izabela Kaniewska / 12 Lipca 2010