nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 79/2010 z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, stanowiącej mienie Gminy Rogoźno w drodze bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE NR 79/2010

Burmistrza Rogoźna

z dnia 28 lipca 2010 r.

 

w sprawie : wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, stanowiącej mienie Gminy Rogoźno w drodze bezprzetargowej.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. nr 261 póz. 2603 z 2004r. ze zm.) oraz Decyzji Nr GRO.6018-10/10 z dnia 27.04.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości, położonej w Rogoźnie przy ul. Seminarialnej, stanowiącej mienie Gminy Rogoźno w drodze bezprzetargowej, Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:

 

§ 1.

Sporządzić wykaz nieruchomości podlegającej wydzierżawieniu, której położenie, dane geodezyjne, opis nieruchomości wysokość opłat oraz informacje o formie zbycia określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia 30 lipca 2010r.

Oddanie w dzierżawę nieruchomości nastąpi w formie bezprzetargowej po upływie 21 dni od daty opublikowania informacji o wykazie.

 

§ 3.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ogłoszenie informacji o wykazie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego bip.rogozno.pl.

 

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie.

 

§ 5.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 


Załącznik do Zarządzenia nr 79/2010

Burmistrza Rogoźna

z dnia 28 lipca 2010 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

 

Na podstawie art. 35. ust. l i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. Nr 261 póz. 2603 z 2004 r. ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości

 

Oznaczenie nieruchomości

Położenie

Powierzchnia użytkowa

Opis nieruchomości

Roczny czynsz dzierżawny

Uwagi

KWPO10/00026122/2 działka 1474/13

 

Rogoźno

ulica

Seminarialna

 

306,00 m2

 

Przedmiotowa nieruchomość ma być wykorzystywana pod działalność rekreacyjną.

 

Wysokość                rocznego czynszu dzierżawnego (brutto) wynosi 41,07 zł.

Dzierżawcę obciąża ponadto podatek od nieruchomości oraz ponosi inne koszty związane z utrzymaniem  nieruchomości.

 

Oddanie w dzierżawę na   okres   3   lat   w formie bezprzetargowej.

Wydzierżawienie działki - na rzecz p.Marka Baszczyńskiego

 

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Zarzd Administracyjny Mienia Komunalnego
data dodania: 30 Lipca 2010
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2010-07-30 10:20:16
data wyworzenia: Zarzd Administracyjny Mienia Komunalnego / 30 Lipca 2010