nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 90/2010 z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans ma stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 90/2010

BURMISTRZA ROGOŹNA

z dnia 10 sierpnia 2010 roku

 

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans ma stopień nauczyciela mianowanego

 

Na podstawie art. 9g. ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97 póz. 674 z późniejszymi zmianami) i art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jed. tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, Póz. 1591 z późniejszymi zmianami),

zarządza co następuje:

 

§ l.

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla mgr Krzysztofa Fudzinskiego nauczyciela w Gimnazjum Nr l w Rogoźnie, ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w składzie:

 

  1. mgr Longina Pijanowska - przewodniczący - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę.
  2. mgr Aleksandra Kuź - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  3. mgr Danuta Czechowska - dyrektor Gimnazjum Nr l w Rogoźnie,
  4. Eksperci:

a.     mgr Lidia Kurzawa - Pabin,

b.     mgr Jarosław Jerzyk,

  1. mgr Grażyna Karoń - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Zarzd Ekonomiczno-Administracyjny Placwek Owiatowych
data dodania: 20 Sierpnia 2010
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2010-08-20 07:02:38
data wyworzenia: Zarzd Ekonomiczno-Administracyjny Placwek Owiatowych / 20 Sierpnia 2010