nazwa dokumentu: Uchwała nr LVII/406/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

UCHWAŁA NR LVII/406/2010

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 25 sierpnia 2010 roku

 

w sprawie zaliczenia dróg  do kategorii dróg gminnych

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt  15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.7 ustawy z dnia 2 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 19, poz. 115 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Obornickiego Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.  Następujące drogi położone na terenie Gminy Rogoźno wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały zalicza się do kategorii dróg gminnych.

 

§ 2.  Szczegółowe położenie i przebieg dróg wymienionych w §1 jest oznaczone na mapie stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 2 Września 2010
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2010-09-02 11:00:09
data wyworzenia: / 1 Września 2010