nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 98/2010 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki

Z A R Z Ą D Z E N I E  NR 98/2010

Burmistrza Rogoźna

z dnia 10 września 2010 roku

 

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II  oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” (WRPO)

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2009 r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.), art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.   

Wprowadzam do użytku wewnętrznego uszczegółowienie:

Zasad (polityki) rachunkowości obowiązujące przy realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” (WRPO) zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, który obejmuje:

1)       Informacje wstępne,

2)       Zasady polityki rachunkowości,

3)       Zakładowy Plan kont,

4)       Instrukcję kontroli, obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych oraz projektu.

 

§ 2.   

Zobowiązuję wszystkich pracowników właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków do zapoznania się z w/w przepisami i przestrzegania w pełni zawartych w nich postanowień.

 

§ 3.   

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Maria Kachlicka
data dodania: 7 Października 2010
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2010-10-07 08:23:08
data wyworzenia: Maria Kachlicka / 13 Września 2010