nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 102/2010 z dnia 14 września 2010 r. w sprawie powołania Komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na \"Mechaniczne oczyszczanie ulic na terenie miasta Rogoźna\"

ZARZĄDZENIE NR 102/2010

BURMISTRZA ROGOŹNA

z dnia 14 września 2010r.

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zarządzam co następuje:

 

§ 1.   

Powołuję Komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Mechaniczne oczyszczanie ulic na terenie miasta Rogoźna

w składzie:

 1. Przewodniczący - Tadeusz Zygmunt
 2. Sekretarz - Karolina Frankowska
 3. Członek - Eugeniusz Cieszyński
 4. Członek - Daniel Lis
 5. Członek - Zbigniew Wiese

 

§ 2.   

Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:

 1. dokonanie oceny ofert pod kątem spełnienia wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia
 2. nadzorowanie przebiegu oceny ofert przez członków komisji
 3. dokonanie oceny merytorycznej ofert

§ 3.   

Do zadań sekretarza należy w szczególności:

 1. dokonanie oceny ofert dokumentów załączonych do ofert przez wykonawców pod kątem spełnienia wymagań formalnych
 2. sporządzanie protokołu postępowania
 3. przygotowania projektów odpowiednich wniosków, ogłoszeń i pism niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
 4. dokonanie oceny merytorycznej ofert

§ 4.   

Do zadań członka komisji, o którym mowa w § 1 pkt 3-5, należy w szczególności:

 1. dokonanie oceny sytuacji wykonawców pod kątem spełniania wymagań ekonomicznych i finansowych
 2. dokonanie oceny ofert pod względem rachunkowym, w tym terminów i warunków realizacji umowy, gwarancji i płatności
 3. dokonanie oceny wykonawców pod kątem spełnienia przez nich wymagań formalno-prawnych
 4. dokonanie oceny merytorycznej ofert

§ 5.   

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego Promocji.

 

§ 6.   

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Karolina Frankowska
data dodania: 24 Września 2010
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2010-09-24 11:51:20
data wyworzenia: Karolina Frankowska / 17 Września 2010