nazwa dokumentu: Uchwała nr LVIII/4192010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 września 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyc

UCHWAŁA NR  LVIII/419/2010

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 22 września 2010 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących ich statutowej działalności

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. W Uchwale Nr LVII/395/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 r. zmienia się treść §13, który otrzymuje brzmienie: „§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 4 Października 2010
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2010-10-04 08:17:50
data wyworzenia: / 4 Października 2010