nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 107/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do IV przetargu.

Zarządzenie Nr OR.0151-107/2010

Burmistrza Rogoźna

z dnia 22 września 2010 r.

 

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do IV przetargu.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 39 ust.1 i art. 67 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia1997r. o gospodarce nieruchomościami,(tj. Dz.U. Z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) w związku z § 2 ust.1 ust.2 pkt 2, § 7 uchwały nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Urz. Woj.Wlkp Nr 98, poz. 1866 z dnia 17 maja 2010r.), oraz uchwały nr XLV/250/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym.

Zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.   

Po przeprowadzeniu z wynikiem negatywnym trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego, na sprzedaż niezabudowanej działki nr 28/2 o pow. 0,67 ha  położonej we wsi Laskowo, objętej księgą wieczystą nr KW 28 570 nie wykazującą obciążeń, przystępuję do czwartego przetargu

 

§ 2.   

Ustalam cenę wywoławczą do czwartego przetargu w wysokości  89.450,00 zł.

 

§ 3.   

Koszty  wyceny i opracowań geodezyjnych ponosi nabywca w kwocie :  382,58 zł.

 

§ 4.   

Sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT , na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 54, poz.535 ze zm./.

 

§ 5.   

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 6.   

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Eugenia Zabder
data dodania: 4 Października 2010
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2010-10-04 12:42:06
data wyworzenia: Eugenia Zabder / 4 Października 2010