nazwa dokumentu: Uchwała nr IV/18/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym wraz z udzieleniem bonifikaty od ceny nieruchomości gruntu stanowiącej własność Gminy

UCHWAŁA NR  IV/18/2010

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 29 grudnia 2010r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie  bezprzetargowym wraz z udzieleniem bonifikaty od ceny nieruchomości gruntu stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art.37 ust.2 pkt 6 i art.68 ust.1 pkt. 10, ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz.651 ze zm.) oraz  w związku  z § 4. pkt 7 Uchwały Nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98, poz.1866),Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§1. Wyraża się zgodę na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, działki o nr ewidencyjnym 204/2 o pow.126m2, położonej przy ul. Wójtostwo w Rogoźnie, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00022213/9, stanowiącej własność Gminy Rogoźno na rzecz właściciela nieruchomości przyległej stanowiącej działkę nr 202/2 w celu poprawienia warunków jej zagospodarowania.

 

§2. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości  50%, od wartości rynkowej gruntu działki opisanej w §1 ustalonej na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego wynoszącej 6.981,00zł netto.

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna. 

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 31 Grudnia 2010
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2010-12-31 12:28:25
data wyworzenia: / 31 Grudnia 2010