nazwa dokumentu: Uchwała nr V/37/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Rogoźna

Uchwała Nr V/37/2011

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 26 stycznia 2011r.

 

w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Rogoźna.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.8 ust.2 i art.36 ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz.1458 ze zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 50, poz. 398 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla Burmistrza Rogoźna Bogusława Janusa w następującej wysokości:

1.       wynagrodzenie zasadnicze  - 5900,00 zł

2.       dodatek funkcyjny  - 1900,00 zł

3.       dodatek specjalny (20% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego) - 1560,00 zł

 

§ 2. Ponadto Burmistrzowi zgodnie z właściwymi przepisami przysługują dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 15.12.2010r.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 1 Lutego 2011
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2011-02-01 11:43:31
data wyworzenia: / 1 Lutego 2011