nazwa dokumentu: Uchwała nr VI/42/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Rogoźno na nieruchomości będące własnością osób fizycznych

Uchwała Nr VI/42/2011

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 23 lutego 2011 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Rogoźno na nieruchomości będące własnością osób fizycznych 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591ze zm.), art.13 ust.1, art.15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz .U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany działek, położonych przy ul. Długiej w Rogoźnie, w wyniku której ustanowiona zostanie współwłasność nieruchomości o łącznym obszarze 8.796m² w następujący sposób: 

1.    Gmina Rogoźno nabędzie udział 5014/8796 we współwłasności działek: nr: 1989/3 o pow.98m² i 1994 o pow.770m² (KW PO1O/00026932/3) stanowiących własność Pana Andrzeja Szuberskiego oraz działki nr 1992/3 o pow.2.914m² (KW PO1O/00026308/0) stanowiącej własność Pana Henryka Jarmolińskiego, 

2.    Pan Andrzej Szuberski nabędzie udział 868/8796 we współwłasności działek nr: 1993 o pow.5.014m ²(KW PO1O/00026122/2) stanowiącej własność Gminy Rogoźno i działki nr 1992/3 o pow.2.914m² (KW PO1O/00026308/0) stanowiącej własność Pana Henryka Jarmolińskiego. 

3.    Pan Henryk Jarmoliński nabędzie udział 2914/8796 we współwłasności działek nr: 1989/3 o pow.98m² i 1994 o pow.770m² (KW PO1O/00026932/3) stanowiących własność Pana Andrzeja Szuberskiego oraz działki nr 1993 o pow.5.014m² (KW PO1O/00026122/2) stanowiącej własność Gminy Rogoźno. 

 

§ 2. Wskutek ustanowienia współwłasności nieruchomości opisanych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi połączenie ich w jedną działkę, a następnie geodezyjny podział nowo powstałej działki zgodnie z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźno w rejonie ulic: Boguniewskiej, Południowej, Długiej i Nowej, uchwalonego Uchwałą nr IX/62/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2007r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2007r. Nr 98, poz.2406). 

 

§ 3. Po dokonaniu geodezyjnego podziału nieruchomości opisanej w § 2 niniejszej uchwały strony postępowania nabędą na wyłączną własność nowo powstałe działki gruntu, co stanowić będzie jednocześnie zniesienie współwłasności. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 3 Marca 2011
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2011-03-03 08:52:07
data wyworzenia: / 3 Marca 2011