nazwa dokumentu: Uchwała nr IX/53/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie ogłoszenia konkursu \"Mój piękny dom\"

Uchwała Nr IX/53/2011

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 27 kwietnia 2011 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu "Mój piękny dom" 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Ogłasza się konkurs "Mój piękny dom". 

 

§ 2. Powołuje się kapitułę konkursu, w składzie: 

1)      Burmistrz Rogoźna lub jego zastępca, 

2)      Przewodniczący Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie lub jego zastępca, 

3)      Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie lub jego zastępca, 

4)      Dyrektor Rogozińskiego Centrum Kultury, 

5)      pracownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, 

6)      przedstawiciel Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego, 

7)      przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna, 

8)      Kustosz w Muzeum Regionalnym im. Wojeciechy Dutkiewicz w Rogoźnie. 

 

§ 3. Kapituła konkursu ocenia zgłoszone posesje na podstawie regulaminu konkursu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 4. Laureaci konkursu otrzymują nagrody rzeczowe lub pieniężne. 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się kapitule konkursu i Burmistrzowi Rogoźna. 

 

§ 6. Tracą moc: 

-    Uchwała Nr XXXVI/254/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia konkursu "Moja piękna zagroda" i powołania jego kapituły oraz przyjęcia regulaminu konkursu, 

-    Uchwała Nr XXXVIII/257/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia konkursu "Mój piękny dom" i powołania jego kapituły oraz przyjęcia regulaminu konkursu, 

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

  


Załącznik do Uchwały Nr IX/53/2011

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 27 kwietnia 2011 r.

 

Regulamin konkursu "Mój piękny dom"

 

Warunki uczestnictwa

1) W konkursie "Mój piękny dom" mogą wziąć udział właściciele i użytkownicy zagród wiejskich i domów jednorodzinnych położonych na terenie Gminy Rogoźno. 

2) Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić składając w Urzędzie Miejskim deklarację, która powinna zawierać: dane zgłaszającego, adres posesji, zgodę na nieodpłatne publikowanie zdjęć posesji, zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu. Deklaracje do wypełnienia będą dostępne w Biurze Rady Urzędu Miejskiego i u sołtysów. 

 

Kryteria oceny

3) Kapituła konkursu podczas oceny zgłoszonych posesji przyznaje punkty w skali od 1 do 10 za następujące kryteria: 

a)    racjonalność rozplanowania i zagospodarowanie poszczególnych posesji, 

b)    stan i estetyka posesji, 

c)     wystrój i ukwiecenie fasad budynków, 

d)    zagospodarowanie ogrodu kwiatowego i warzywnego, 

e)    zagospodarowanie terenu (żywopłot, kącik rekreacji i wypoczynku, ciekawe aranżacje, wkład pracy własnej). 

 

Harmonogram konkursu

4) Uczestnictwo w konkursie można zgłaszać do końca maja danego roku w Urzędzie Miejskim (Biuro Rady). 

5) Ocena zgłoszonych posesji będzie miała miejsce w czerwcu, po powiadomieniu zainteresowanych osób. 

6) Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas dożynek gminnych lub podczas sesji Rady Miejskiej. 

 

Postanowienia końcowe

7) Liczba nagrodzonych pozostawiona jest do uznania kapituły konkursu i zależy od wysokości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy w danym roku. 

8) Zwycięzca konkursu może ponownie wziąć w nim udział po trzech latach. 

9) Dokumentację związaną z przebiegiem konkursu prowadzi Biuro Rady w Urzędzie Miejskim. 

 

 

Uzasadnienie

W celu promowania i propagowania wśród mieszkańców dbałości o wygląd estetyczny naszych miejscowości, porządku, czystości i ciekawych rozwiązań architektonicznych, a także w celu podniesienia standardu życia w mieście i na wsi ogłasza się niniejszy konkurs. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

 

Deklaracja zgłoszeniowa udziału w konkursie "Mój piękny dom".pdf

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 4 Maja 2011
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2011-05-04 10:25:40
data wyworzenia: / 4 Maja 2011