nazwa dokumentu: Uchwała nr IX/55/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rogoźno przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego

UCHWAŁA Nr IX / 55 / 2011

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 27 kwietnia 2011r.

 

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rogoźno przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), oraz art. 14 ust.5  w związku z art. 6 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r Nr 256, poz.2572 ze zmianami) oraz § 10 ust. 2 pkt. 1 i 4 załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61 poz.624 ze zmianami), Rada  Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne.

§ 1. Przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Rogoźno zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie,  opiekę i realizację programu wychowania przedszkolnego uwzględniającą podstawę programową wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie.

 

§ 2. Niniejszą uchwałą ustala się opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania  przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rogoźno.

 

§ 3. 1. Występujące w uchwale określenie „podstawa programowa” używa się w rozumieniu        Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz. 17).

  1. Występujące w uchwale określenia: „rodzina”; „opiekunowie prawni”; „przedstawiciele ustawowi” ;  „dochód na osobę w rodzinie”; „kryterium dochodowe na osobę w rodzinie” używa się w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z  2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zmianami).
  2. Występujące w uchwale określenie „dziecko” używa się w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 ze zmianami).

 

 4. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)    gminie  - należy przez to rozumieć Gminę Rogoźno,

2)    dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora przedszkola, którego organem prowadzącym jest Gmina Rogoźno,

3)    opłacie - należy przez to rozumieć wysokość opłaty ponoszonej na dziecko za świadczenia realizowane ponad czas określony w § 1 ustalony na podstawie stawki godzinowej oraz deklarowanej przez rodziców, opiekunów prawnych lub przedstawicieli ustawowych dziecka liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

 

Rozdział 2

Ustalenie opłaty.

§ 4. 1.Za każdą godzinę świadczeń wykraczających ponad  wymiar określony w § 1 pobiera

 się opłatę.

 

2.       Opłatę za jedną godzinę korzystania dziecka ze świadczeń, o których mowa w § 2, ustala się w wysokości: 0,15 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.

3.       Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie   stawki godzinowej, o której mowa w ust. 2, oraz deklarowanej przez rodziców, opiekunów prawnych lub przedstawicieli ustawowych dziecka liczby godzin świadczeń na rzecz dziecka w przedszkolu ponad czas określony w § 1 uchwały.

4.       Czasowy zakres świadczeń oraz wysokość opłat, o których mowa w niniejszym paragrafie, określa umowa cywilno - prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem, opiekunem prawnym lub przedstawicielem ustawowym dziecka.

 

§ 5. 1. Opłata, o której mowa w § 4, nie obejmuje kosztów wyżywienia.

 

2. Opłata  wnoszona jest do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący. Brak wpłat wyżej ustalonym terminie równoznaczny jest z rezygnacją z pobytu dziecka w przedszkolu, lecz nie zwalnia z obowiązku uiszczenia należności za okres już wykorzystany.

 

3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola na wniosek rodzica, opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego dziecka może ustalić inny dzień miesiąca niż określony w ust. 2 termin uiszczenia  opłaty.

 

Rozdział 3

Postanowienia końcowe.

§ 6. Tracą moc:

  1. Uchwała Nr XLVII/442/98 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 28 maja 1998 roku w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie ze świadczeń przedszkoli samorządowych na terenie Gminy Rogoźno.
  2. Uchwała Nr XXVI / 175 / 2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 czerwca 2008r.w sprawie: ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Rogoźno.

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna i dyrektorom przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Rogoźno.

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą od 1 września 2011 roku.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 4 Maja 2011
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2011-05-04 10:53:27
data wyworzenia: / 4 Maja 2011