nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 76/2011 z dnia 09 maja 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia publicznego

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.76.2011

BURMISTRZA ROGOŹNA

z dnia 9 maja 2011 r.

 

Na podstawie art.19, art.20, art.21ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 113, poz.759 z 2010 r. ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Powołuję Komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

„Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Gościejewie wraz z wyposażeniem oraz  zagospodarowaniem otoczenia ”

w składzie:

 

Przewodniczący

-      Tadeusz Zygmunt

Sekretarz

-      Maria Domagalska

Członek

-      Eugeniusz Cieszyński

Członek

-      Zbigniew Wiese

Członek

-      Paweł Andrzejczak

 

§ 2.

Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:

 1. dokonanie oceny ofert pod kątem spełnienia wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia
 2. nadzorowanie przebiegu oceny ofert przez członków komisji
 3. dokonanie oceny merytorycznej ofert

 

§ 3.

Do zadań sekretarza należy w szczególności:

 1. dokonanie oceny ofert dokumentów załączonych do ofert przez wykonawców pod kątem spełnienia wymagań formalnych
 2. sporządzanie protokołu postępowania
 3. przygotowania projektów odpowiednich wniosków, ogłoszeń i pism niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
 4. dokonanie oceny merytorycznej ofert

 

§ 4.

Do zadań członka komisji, o którym mowa w § 1 pkt 3-5, należy w szczególności:

 1. dokonanie oceny sytuacji wykonawców pod kątem spełniania wymagań ekonomicznych i finansowych
 2. dokonanie oceny ofert pod względem rachunkowym, w tym terminów i warunków realizacji umowy, gwarancji i płatności
 3. dokonanie oceny wykonawców pod kątem spełnienia przez nich wymagań formalno-prawnych
 4. dokonanie oceny merytorycznej ofert

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Maria Domagalska
data dodania: 9 Maja 2011
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2011-05-09 12:48:42
data wyworzenia: Maria Domagalska / 9 Maja 2011