nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 99/2011 z dnia 01 czerwca 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Rogoźno przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.99.2011

Burmistrza Rogoźna

z dnia 1 czerwca 2011 r.

 

w sprawie: wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Rogoźno przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej.

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, póz. 651 ze zm.), Uchwały nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno oraz Decyzji Nr GRO.6845.7.2011 z dnia 19.05.2011 roku, Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:

 

§ 1.

Sporządzić wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, której położenie, dane geodezyjne, opis nieruchomości, wysokość opłat oraz informacje o formie zbycia określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

1)       Wykaz, o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia 3 czerwca   2011 roku.

2)       Oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej nastąpi w formie bezprzetargowej po upływie 21 dni od daty opublikowania informacji o wykazie.

 

§ 3.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ogłoszenie informacji o wykazie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego bip.rogozno.pl.

 

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


 

Załącznik do Zarządzenia Nr 050.1.99.2011

Burmistrza Rogoźna

z dnia 01 czerwca 2011 roku.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Na podstawie art. 35 ust. l i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, póz. 651 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości

 

Oznaczenie nieruchomości

Położenie

Powierzchnia użytkowa

Opis nieruchomości

Miesięczny czynsz

Uwagi

KWPO1O/00025029

Działka 941

Rogoźno

ul. Wielka Szkolna

1 54,00 mz

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa ma być wykorzystywana na dojazd do posesji.

Minimalna roczna stawka czynszu za 1 m2 wynosi 0,40 zł.

Oddanie w dzierżawę na okres trzech lat w formie bezprzetargowej. Dzierżawcę obciąża ponadto podatek od nieruchomości oraz ponosi inne koszty związane z utrzymaniem nieruchomości.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Zesp Administracyjny Mienia Komunalnego
data dodania: 7 Czerwca 2011
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2011-06-07 11:22:45
data wyworzenia: Zesp Administracyjny Mienia Komunalnego / 3 Czerwca 2011