nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 100/2011 z dnia 01 czerwca 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Rogoźno przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.100.2011

Burmistrza Rogoźna

z dnia 1 czerwca 2011 r.

 

w sprawie : wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej   mienie Gminy Rogoźno przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej.

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, póz. 651 ze zm.), Uchwały nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno oraz Uchwały Nr IX/59/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego na terenie Gminy Rogoźno, Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:

 

§ 1.

Sporządzić wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, której położenie, dane geodezyjne, opis nieruchomości, wysokość opłat oraz informacje o formie zbycia określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

1)         Wykaz, o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia 3 czerwca   2011 roku.

2)         Oddanie w   dzierżawę nieruchomości gruntowej nastąpi w formie bezprzetargowej po upływie 21 dni od daty opublikowania informacji o wykazie.

 

§ 3.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ogłoszenie informacji o wykazie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego bip.rogozno.pl.

 

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


 

Załącznik do Zarządzenia Nr 050.1.100.2011

Burmistrza Rogoźna

z dnia 01 czerwca 2011 roku.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Na podstawie art. 35 ust. l i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, póz. 651 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości

 

Oznaczenie nieruchomości

Położenie

Powierzchnia użytkowa

Opis nieruchomości

Miesięczny czynsz

Uwagi

KWPO1A/00026122/2

Działka 1807/6

Rogoźno

Plac Karola

Marcinkowskiego 3

255,10 m2

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa jest wykorzystywana jako ogród przydomowy.

Minimalna roczna stawka czynszu za 1 m2 wynosi 0,10 zł.

Oddanie w  dzierżawę  na okres 3 lat dotychczasowemu dzierżawcy. Dzierżawcę obciąża ponadto podatek od nieruchomości oraz ponosi mnę koszty związane z utrzymaniem nieruchomości.

 

 

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Zesp Administracyjny Mienia Komunalnego
data dodania: 3 Czerwca 2011
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2011-06-07 11:18:03
data wyworzenia: Zesp Administracyjny Mienia Komunalnego / 3 Czerwca 2011