nazwa dokumentu: Uchwała nr XI/72/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 czerwca 2011 zmieniająca uchwałę Nr VIII/50/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu (z wy

Uchwała Nr XI/72/2011

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 15 czerwca 2011 r.

 

zmieniająca uchwałę Nr VIII/50/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr VIII/50/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 58, poz. 1528) §2 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Odległość 50 metrów mierzy się najkrótszą drogą przeznaczoną dla pieszych, biegnącą od wejścia do punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do wejścia do obiektu chronionego, wymienionego w ust. 1”.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 22 Czerwca 2011
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2011-06-22 07:26:14
data wyworzenia: / 22 Czerwca 2011