nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 109/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie odwołania Dyrektora Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie

Zarządzenie Nr OR.0050.1.109.2011

Burmistrza Rogoźna

z dnia 15 czerwca 2011 roku

 

w sprawie odwołania Dyrektora Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz.l591 z późniejszymi zmianami) art.15 ust. l ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 13, póz.123 z późniejszymi zmianami) oraz art.70 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21,poz.94 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

 

§ 1.

Z dniem 30 czerwca 2011 roku odwołuję Pana Marka Galczewskiego ze stanowiska Dyrektora Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem stosunku

pracy..

 

§ 2.

Powodem odwołania jest nieracjonalne gospodarowanie funduszami Rogozińskiego Centrum Kultury, stwierdzone przeprowadzoną kontrolą wewnętrzną w 2010 roku.

 

§ 3.

Stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu z upływem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia tj. z dniem 31 lipca 2011 roku.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Boena Nowak
data dodania: 5 Lipca 2011
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2011-07-05 11:19:39
data wyworzenia: Boena Nowak / 27 Czerwca 2011