nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 111/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.111.2011

Burmistrza Rogoźna

z dnia 21 czerwca 2011 r.

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) art.38, art.39 ust.2, art.67 ust.1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz.651 ze zm.), w  związku z § 2 ust.1 i ust.2 pkt 2, §7 Uchwały Nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  14 lutego 2010r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98, poz.1866) oraz Uchwały nr LVII/402/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym,

Zarządzam,  co następuje:

 

§1.

Po przeprowadzeniu z wynikiem negatywnym trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego w dniu 17.05.2011 r. w sprawie sprzedaży 19 niezabudowanych działek gruntu, położonych w rejonie ul. Południowej - przy ul. Skrajnej i Łamanej, w ewidencji geodezyjnej oznaczonych nr: 2408/3 o pow.1.280m2, 2408/4 o pow.1.280m2, 2408/5 o pow.1.104m2, 2408/6 o pow.1.104m2, 2408/8 o pow.2.524m2, 2408/9 o pow.2.520m2, 2408/10 o pow.1.891m2, 2408/11 o pow.1.889m2, 2408/12 o pow.1.260m2, 2409/13 o pow.1.488m2, 2409/15 o pow.946m2, 2409/16 o pow.946m2, 2409/17 o pow.946m2, 2409/30 o pow.1.054m2, 2409/31 o pow.1.056m2, 2409/32 o pow.1.037m2, 2409/33 o pow.1.021m2, 2409/34 o pow.1.006m2, 2409/35 o pow.992m2, objętych księgą wieczystą KW PO1O/00025563/8, przystępuję do sprzedaży ww. działek w drodze czwartego ustnego przetargu nieograniczonego.

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźno w rejonie ulic: Boguniewskiej, Południowej, Długiej i Nowej, uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Rogoźnie nr IX/62/2007 z dnia 26.04.2007r. (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2007r. nr 98 poz. 2406) ww. działki gruntu, położone są na terenie oznaczonym symbolami: „52MNr”, „54MNr”, „67MNr”, „68MNr” o przeznaczeniu - tereny zabudowy mieszkaniowej rezydencjonalnej.

 

§2.

Ustalam cenę wywoławczą do czwartego przetargu:

 

1.

działki nr

2408/3

pow. 1.280m2

w wysokości

42.700,00zł

2.

działki nr

2408/4

pow. 1.280m2

w wysokości

44.800,00zł

3.

działki nr

2408/5

pow. 1.104m2

w wysokości

39.200,00zł

4.

działki nr

2408/6

pow. 1.104m2

w wysokości

38.500,00zł

5.

działki nr

2408/8

pow. 2.524m2

w wysokości

74.200,00zł

6.

działki nr

2408/9

pow. 2.520m2

w wysokości

79.100,00zł

7.

działki nr

2408/10

pow. 1.891m2

w wysokości

57.400,00zł

8.

działki nr

2408/11

pow. 1.889m2

w wysokości

60.900,00zł

9.

działki nr

2408/12

pow. 1.260m2

w wysokości

42.000,00zł

10.

działki nr

2409/13

pow. 1.488m2

w wysokości

46.200,00zł

11.

działki nr

2409/15

pow. 946m2

w wysokości

35.000,00zł

12.

działki nr

2409/16

pow. 946m2

w wysokości

35.000,00zł

13.

działki nr

2409/17

pow. 946m2

w wysokości

35.000,00zł

14.

działki nr

2409/30

pow. 1.054m2

w wysokości

38.500,00zł

15

działki nr

2409/31

pow. 1.056m2

w wysokości

39.200,00zł

16.

działki nr

2409/32

pow. 1.037m2

w wysokości

38.500,00zł

17.

działki nr

2409/33

pow. 1.021m2

w wysokości

38.500,00zł

18.

działki nr

2409/34

pow. 1.006m2

w wysokości

37.800,00zł

19.

działki nr

2409/35

pow. 992m2

w wysokości

37.800,00zł

 

 

Ceny w IV przetargu zostały obniżone o 30% w stosunku do cen wywoławczych ustalonych do I przetargu.

Ustalona w oparciu o operat szacunkowy cena jest ceną netto. 

 

§3.

Nabywcy działek na podstawie art.19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2010r. Nr 238, poz.1578) ponoszą 23% podatku od towarów i usług naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny.

 

§4.

Koszty wyceny i opracowań geodezyjnych ponosi nabywca każdej działki nabytej w przetargu, w kwocie brutto 937,05zł.

 

§5.

Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca działki.

 

§6.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Marta Olderek
data dodania: 27 Czerwca 2011
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2011-06-27 13:09:04
data wyworzenia: Marta Olderek / 27 Czerwca 2011