nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 127/2011 z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Mazurka Dąbrowskiego w Rogoźnie

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.127.2011

BURMISTRZA ROGOŹNA

z dnia 13 lipca 2011 roku

 

w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Mazurka Dąbrowskiego w Rogoźnie.

 

Na podstawie art. 36a. ust. l i 13 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256 póz. 2572 z późniejszymi zmianami) i art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jed. tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, Póz. 1591 z późniejszymi zmianami),

zarządzam co następuje:

 

§ l.

Powierza się Pani mgr Danucie Czechowskiej stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr l im. Mazurka Dąbrowskiego w Rogoźnie na okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia l września 2011 roku do 31 sierpnia 2016 roku.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem l września 2011 r.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Zesp Ekonomoczno-Administracyjny Placwek Owiatowych
data dodania: 14 Lipca 2011
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2011-07-14 12:56:09
data wyworzenia: Zesp Ekonomoczno-Administracyjny Placwek Owiatowych / 14 Lipca 2011