nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 137/2011 z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie przekazania Sołectwu Boguniewo gruntu stanowiącego własność Gminy

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.137.2011

Burmistrza Rogoźna

z dnia  27 lipca 2011 r.

 

w sprawie przekazania Sołectwu Boguniewo gruntu stanowiącego własność Gminy

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), § 25 i §26 uchwały nr XLVI/339/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Boguniewo, w związku z §2 i §7 ust.1 uchwały nr XXIII/181/04 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 września 2004 r. w sprawie zasad przekazywania sołectwom składników mienia komunalnego do korzystania,

Zarządzam, co następuje:

 

§1.

Przekazać Sołectwu Boguniewo do korzystania, nieruchomość gminną, stanowiącą działkę nr 120 o pow. 100m2, objętą księgą wieczystą KW PO1O/00026468/9, położoną we wsi Boguniewo, gm. Rogoźno (obręb geodezyjny – BOGUNIEWO), z przeznaczeniem na cele kulturalne – utworzenie miejsca pamięci narodowej, na czas nieokreślony.   

 

§2.

Sołectwo będzie zarządzać i korzystać z mienia komunalnego oraz rozporządzać dochodami z tego źródła w zakresie określonym w statucie.

 

§3.

Przekazanie nieruchomości nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym.

 

§4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Marta Olderek
data dodania: 29 Lipca 2011
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2011-07-29 09:28:18
data wyworzenia: Marta Olderek / 29 Lipca 2011