nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 158/2011 z dnia 04 sierpnia 2011 w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2011 roku

Zarządzenie Nr OR.0050.1.158.2011

Burmistrza Rogoźna

z dnia 04 sierpnia 2011 roku

 

w sprawie: udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2011 roku.

 

Na podstawie § 13 pkt.4 Uchwały Nr  V/24/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok.

Zarządzam co następuje:

 

§1.

Przekazuję upoważnienie Dyrektorowi Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego  w Rogoźnie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości: 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00 /100).

 

§2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie.

 

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Izabela Kaniewska
data dodania: 9 Sierpnia 2011
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2011-08-09 10:13:18
data wyworzenia: Izabela Kaniewska / 9 Sierpnia 2011