nazwa dokumentu: Uchwała nr XII/82/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym

UCHWAŁA NR  XII/82/2011

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 24 sierpnia 2011 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, ze zm.) oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) w związku z § 4 pkt 7 Uchwały Nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98, poz.1866) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§1. Wyraża się zgodę na sprzedaż, w trybie przetargowym, niezabudowanej działki gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 289/3 o pow.995m2, położonej w Gościejewie, gm. Rogoźno (obręb geodezyjny GOŚCIEJEWO), objętej księgą wieczystą KW PO1O/00023377/3.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna. 

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 30 Sierpnia 2011
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2011-08-30 11:30:56
data wyworzenia: / 30 Sierpnia 2011