nazwa dokumentu: Uchwała nr XII/84/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych

UCHWAŁA NR  XII/84/2011

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 24 sierpnia 2011 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości gruntowej w trybie  bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, ze zm.), art.13 ust.1, art.37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz .U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) w związku z § 4 pkt 7 Uchwały Nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98, poz.1866) Rada Miejska  w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§1. Wyraża zgodę na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanych działek gruntów,  położonych przy ul. Za Jeziorem w Rogoźnie (obręb geodezyjny ROGOŹNO), objętych księgą wieczysta KW PO1O/00025012/1, oznaczonych ewidencyjnie nr:

 

1.         1911/5 o pow.336m2, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej stanowiącej działki nr: 1911/1 i 1912 w celu poprawienia warunków jej zagospodarowania. 

2.         1911/6 o pow.285m2, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej stanowiącej działki nr: 1911/2 i 1913 w celu poprawienia warunków jej zagospodarowania. 

3.         1911/7 o pow.258m2, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej stanowiącej działki nr: 1911/3 i 1914 w celu poprawienia warunków jej zagospodarowania. 

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna. 

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 30 Sierpnia 2011
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2011-08-30 11:33:32
data wyworzenia: / 30 Sierpnia 2011