nazwa dokumentu: Uchwała nr XII/86/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym

Uchwała nr XII/86/2011

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 24 sierpnia 2011r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami)  w związku z § 4. pkt 7 Uchwały Nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno  (Dz.Urz. Woj. Wlkp. Nr 98, poz. 1866).

Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie przetargowym nie zabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym Cieśle, objętych księgą wieczystą nr KW PO1O/00024950/1, stanowiących działki :

§  nr 115 o pow. 0,54 ha,

§  nr 116 o pow. 0,36 ha.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 30 Sierpnia 2011
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2011-08-30 11:37:08
data wyworzenia: / 30 Sierpnia 2011