nazwa dokumentu: Uchwała nr XII/93/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2011 rok

Uchwała Nr XII/93/2011

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 24 sierpnia 2011 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2011 rok

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. W Uchwale Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 24/2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 lutego 2011 roku, Uchwałą Nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 marca 2011 roku, Uchwałą Nr VIII/52/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2011 roku , Uchwałą Nr IX/61/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2011 roku, Uchwałą Nr X/68/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 maja 2011 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.96.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 maja 2011 roku, Zarządzeniem OR.0050.1.115.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2011 roku i Zarządzeniem OR.0050.1.129.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 lipca 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

        1.    Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2011 rok o kwotę   197.204 zł

                i ustala się na kwotę       52.105.294 zł

        2.    Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi  52.105.294 zł

z tego:

1)  dochody bieżące w kwocie  40.968.835

2)  dochody majątkowe w kwocie 11.136.459

     w tym:

     a)    środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa   w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie  9.625.563 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,

 

3.    Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2011 rok o kwotę       197.204 zł

                i ustala się na kwotę        56.053.917 zł

 

4.    Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi            56.053.917              

               

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały,

                z tego:

       

1)  wydatki bieżące w wysokości 39.702.536 zł     

 

2)  wydatki majątkowe w wysokości     16.351.381 zł

                      tym:  

                     a)    wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których  mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie  14.844.198 zł

               

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,

       

5.     § 6 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

            „§ 6 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin z w kwocie 765.868 zł”

            zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,

 

6.         § 7 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

            „§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie 3.639.434 zł z tego:

1)     dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące 2.897.534 zł,

2)     dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące 741.900 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,

 

7.         Dodaje się § 7a do Uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

            „§ 7a Ustala się roczne stawki dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego do:

            1)  remontu lokali mieszkalnych o powierzchni 127,22m2 w wysokości 502,70 zł/m2, 2)  kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych o powierzchni 4 007,85m2 w wysokości 1,76 zł/m2”.

 

8.         § 8 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

            „§ 8 Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

1)  przychody 1.881.631 zł

2)  koszty        1.883.490 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,

            

9.         § 10 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

            „§ 10 Określa się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 259.000 zł i wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 300.659 zł oraz na realizację zadań z programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 7.600 zł”

            zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.     Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

  

§ 3.     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 30 Sierpnia 2011
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2011-08-30 11:58:52
data wyworzenia: / 30 Sierpnia 2011