nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 172/2011 z dnia 07 września 2011 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Rogoźno na nieruchomość będącą własnością osób fizycznych i ustanowienie współwłasności nieruchomości

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.172.2011

Burmistrza Rogoźna

z dnia  07 września 2011 r.

 

w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Rogoźno na nieruchomość będącą własnością osób fizycznych i ustanowienie współwłasności nieruchomości

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.), art.13 ust.1, art.15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 ze zm.), w związku z § 2 ust.1 i ust.2  pkt 4  Uchwały  Nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  14 lutego 2010r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98, poz.1866) oraz Uchwały nr VI/42/2011 Rady  Miejskiej w Rogoźnie z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Rogoźno na nieruchomość będącą własnością osób fizycznych,  

Zarządzam,  co następuje:

 

§1.

Przystępuję do  dokonania zamiany działek położonych przy ul. Długiej w Rogoźnie, w wyniku której ustanowiona zostanie współwłasność nieruchomości o łącznym obszarze 8.796m2 w następujący sposób:

1.        Gmina Rogoźno nabędzie udział 5014/8796 we współwłasności działek nr: 1989/3 o pow.98m2 i 1994 o pow.770m2 (KW PO1O/00026932/3) stanowiących własność Pana Andrzeja Szuberskiego oraz działki nr 1992/3 o pow.2.914m2 (KW PO1O/00026308/0) stanowiącej własność Pana Henryka Jarmolińskiego, Pan Andrzej Szuberski nabędzie udział 868/8796 we współwłasności działek nr: 1993 o pow.5.014m2 (KW PO1O/00026122/2) stanowiącej własność Gminy Rogoźno i działki nr 1992/3 o pow.2.914m2 (KW PO1O/00026308/0) stanowiącej własność Pana Henryka Jarmolińskiego, 

2.        Pan Henryk Jarmoliński nabędzie udział 2914/8796 we współwłasności działek nr: 1989/3 o pow.98m2 i 1994 o pow.770m2 (KW PO1O/00026932/3) stanowiących własność Pana Andrzeja Szuberskiego oraz działki nr 1993 o pow.5.014m2 (KW PO1O/00026122/2) stanowiącej własność Gminy Rogoźno. 

3.        Wartość działek  będących przedmiotem ustanowienia ww. współwłasności ustala się na kwotę:

a)         działka nr 1989/3 – 1.960,00zł,    

b)         działka nr  1994– 15.400,00zł,

c)          działka nr 1992/3 – 58.280,00zł,

d)         działka nr 1994 – 100.280,00zł.  

 

§2.

W wyniku dokonania zamiany działki nr: 1989/3 o pow.98m2  i 1994 o pow.770m2, 1992/3 o pow.2.914m2 i  1993 o pow.5.014m2 stanowić będą własność:

a)       Gminy Rogoźno w udziale 5014/8796;

b)       Pana Andrzeja Szuberskiego w udziale 868/8796;

c)       Pana Henryka Jarmolińskiego w udziale 2914/8796; 

 

§3.

Wskutek ustanowienia współwłasności nieruchomości opisanych w §1 ust.1, 2 i 3 niniejszego zarządzenia nastąpi połączenie ich w jedną działkę, a następnie geodezyjny podział nowo powstałej działki zgodnie z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźno w rejonie ulic: Boguniewskiej, Południowej, Długiej i Nowej, uchwalonego Uchwałą nr IX/62/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia  2007 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2007 r. Nr 98, poz.2406). 

 

§4.

Po dokonaniu geodezyjnego podziału nieruchomości opisanej w § 3 niniejszego zarządzenia strony postępowania nabędą na wyłączną własność nowo powstałe działki gruntu, co stanowić będzie jednocześnie zniesienie współwłasności. Zniesienie współwłasności nastąpi w formie aktu notarialnego.  

 

§5.

Koszty umowy notarialnej ponosi Gmina Rogoźno.

 

§6.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,  Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Marta Olderek
data dodania: 8 Września 2011
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2011-09-08 12:37:32
data wyworzenia: Marta Olderek / 8 Września 2011