nazwa dokumentu: Uchwała nr XVII/123/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Uchwała Nr XVII/123/2011

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 21 grudnia 2011r.

 

w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179 poz. 1485 ze zmianami),

 

Rada Miejska uchwala:

 

§ 1.  Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok stanowiący załącznik do   niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rogoźnie

                                                                                                                                         

Załącznik do Uchwały Nr XVII/123/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 r.

  

Gminny Program

Przeciwdziałania  Narkomanii

na rok 2012

 

 

Rogoźno, dnia 21 grudnia 2011 r.

 

 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMAII NA ROK  2012

 

 

  1. Preliminarz

 

          Dochody                       - 10.000,00 zł

          Wydatki                       - 10.000,00 zł

 

          Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjno-zdrowotnej

          i informacyjnej dla dzieci w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

 

 

1.       Zajęcia warsztatowe dla młodzieży gimnazjalnej, szkoła dla rodziców, dofinansowanie konferencji, szkoleń, zabezpieczenie materiałów edukacyjnych/ materiały, ulotki/.

2.       Wspieranie działań profilaktycznych, wycieczki, małe formy wczasów, zakup innych artykułów i usług.

II. Diagnoza problemów zażywania środków psychoaktywnych na terenie gminy Rogoźno i istniejące zasoby do realizacji zadań.

 

§     Diagnoza problemu

 

                Badania europejskie  wykazały , iż obniża się wiek osób zażywających środki psychoaktywne  oraz, że około 40 % dzieci  szkół ponadgimnazjalnych eksperymentowało .

 

                Na terenie województwa wielkopolskiego  problem zażywania środków psychoaktywnych dotyczy różnych grup społecznych . Dystrybucja środków tych odbywa się głównie w lokalach i dyskotekach jak również na terenach przyszkolnych.

Najczęstszym środkiem psychoaktywnym stosowanym przez młodzież jest nikotyna.

 

                Badanie tego problemu na terenie naszego powiatu przeprowadzone przez UAM w Poznaniu w roku  2002  wykazały, iż 43,4 % uczniów ma kontakt z tytoniem, 13 % uczniów  szkół podstawowych deklaruje znajomość w swoim otoczeniu osób zażywających środki psychoaktywne, wśród gimnazjalistów jest to 22% , natomiast szkół ponadgimnazjalnych 45 % . Używanie substancji wziewnych deklaruje 5 % uczniów szkół podstawowych, 8 % uczniów szkół gimnazjalnych i 6,9% szkół ponadgimnazjalnych. Głównym miejscem gdzie można nabyć narkotyki uczniowie wskazują :

                7,4 %                     PUB, dyskotekę, ulicę

                2,9 %                     szkołę

                3,4                         dostawcami są koledzy

Uczniowie twierdzą, iż najczęściej pierwszy kontakt z narkotykiem to czas  przebywania w grupie przyjaciół, spotkań  i podczas wakacji.

 

Aktualne badania wykazują również , iż najczęstszymi motywami zażywania               środków psychoaktywnych jest :

-      ciekawość

-      przynależność do nieformalnej grupy rówieśniczej

-      poszukiwanie ciekawych przeżyć

-      szukanie odprężenia i relaksu

Czynnikiem powodującym sięganie po narkotyki  jest głównie dysfunkcjonalność rodziny  w zakresie prawidłowego realizowania jej funkcji  tj. tworzenia właściwego klimatu emocjonalnego do realizowania podstawowych potrzeb psychicznych ( miłości , bezpieczeństwa, bliskości, kontaktu werbalnego i niewerbalnego i właściwego ukształtowania świata wartości ).

Wiadomym jest również ,że zachowania przestępcze młodzieży (szczególnie zachowania agresywne ) są również związane z zażywaniem narkotyków i innych środków psychoaktywnych.

 

Diagnoza problemu uzależnień od narkotyków z terenu gminy.

1. Liczba narkomanów – 29 (w tym 20 Monar Rożnowice)

2. Rodzaje substancji – marihuana , kleje

3. Z danych z policji wiadomo, iż w 2009 roku przeprowadzono 987 interwencji w tym:

1.       51 osób odwieziono do izby wytrzeźwień

2.       87 osób zatrzymano w sytuacji kierowania samochodem lub rowerem w stanie nietrzeźwym

4. Czynniki ryzyka –

§  dysfunkcjonalność rodzin, zwiększająca się problemowość rodzin,

§  - Z danych GOPS w Rogoźnie ( z roku 2010) wynika, iż 1776 rodzin objętych jest pomocą socjalną w tym 22 rodziny (39 osób) z powodu narkomanii oraz 93 z powodu alkoholizmu Z danych tych wynika również, że zwiększa się problemowość rodzin otrzymujących pomoc. Rodziny takie są rodzinami ryzyka jeśli chodzi o zażywanie środków psychotropowych.

§  Złe funkcjonowanie dziecka w roli ucznia na terenie szkoły

- 900 uczniów wymaga różnych form pomocy psych- ped. w zakresie   trudności szkolnych i wychowawczych 

 

Czyli 20% do 30% uczniów bardzo wcześnie wykazuje zakłócenia w sferze emocjonalnej i społecznej ( lęk przed szkołą, symptomy depresji szkolnej, zachowania antyspołeczne, zażywanie substancji psychoaktywnych w tym nikotyny, leków alkoholu)

2.       Zasoby

 

  1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , w skład której wchodzą:

Pedagodzy

Psycholog

Pracownik Socjalny

Pracownicy Urzędu Miejskiego

 

 

  1. Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy mieszczący się w budynku na ul. Fabrycznej 5 w Rogoźnie.

W miejscu tym  :

-              pełni dyżur prawnik

-              pełni dyżur psycholog, który diagnozuje , udziela porad a także  prowadzi terapię grupową

-              spotykają się grupy wsparcia dla rodzin z problemem uzależnień lub z problemem przemocy

-              spotyka się grupa terapeutyczna dla dzieci – ofiar przemocy

-              funkcjonuje grupa wsparcia dla młodzieży chorej, nie uczącej się i nie pracującej.

-              spotykają się grupy samopomocowe AA

( Przemysław i Odnowa ,  ALANON)

-              2 x w tygodniu dyżurują członkowie Ruchu  AA

 

  1. Zasoby instytucjonalne:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Policja i Straż Miejska

Szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne i przedszkola

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Biblioteka

Rogozińskie Centrum Kultury

Służba zdrowia

Parafie

Monar w Rożnowicach

 

  1. Członkowie gminnej komisji uczestniczyli w szkoleniu 2007 Pt: „Tworzenie Gminnych Programów Przeciwdziałania Narkomanii”, w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE i Rządu RP pod nazwą „Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym”, efektem czego było opracowanie i przedłożenie w Krajowym Biurze ds.. Przeciwdziałania Narkomanii „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” wyróżnionego statuetką FRDL – u.

 

  1. W ramach realizacji programu w roku 2011 przeprowadzono:

1.       Zajęcia profilaktyczne w szkołach i przedszkolach

2.       Dofinansowano XV Środowiskowe Spotkanie Na Rzecz Profilaktyki nt. „Budowanie wartości w rodzinie i szkole”

3.       Dofinansowano wypoczynek letni dla grup wsparcia oraz spotkanie integracyjne dla dzieci i młodzieży środowiska lokalnego

4.       Uczestniczono w kampanii „Postaw na rodzinę”

5.       Przeprowadzono 3 edycje „Szkoły dla rodziców”

 

 

 

III           Działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z narkomanią

 

        Cel główny:

 

             Ograniczenie problemu narkomanii na terenie gminy Rogoźno ze szczególnym uwzględnieniem problemu dopalaczy

 

 

 1. Cele szczegółowe

Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków

Udzielanie  rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej

Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci, młodzieży i nauczycieli

Włączenie do wspólnych działań terapeutycznych Stowarzyszenia Monar w Rożnowicach

Pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom, osobom dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym ,                integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego

Zintensyfikowanie pracy z rodzicami w zakresie poprawiania umiejętności wychowawczych (Szkoła dla rodziców) i redukcji zachowań przemocowych (praca korekcyjno terapeutyczna)

 

 

IV           Harmonogram realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii na rok 2012

 

1.    Podstawy prawne programu:

 

-      Ustawa o Przeciwdziałaniu Narkomanii ( Dz. U. Nr 179 poz. 1485 z 2005r)

 

-      Ustawa o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi

z dnia 26 października 1982r. ( tekst jednolity : Dz. U. z 2002r.  Nr 147 poz. 1231 z późniejszymi zmianami.)

 

-      Ustawa o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie

        z dnia 29 lipca 2005r. ( Dz. U. Nr 180 poz. 1493)

 

-      Ustawa o Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Publicznych Przedszkolach , Szkołach i Palcówkach ( Dz. U. Nr 13 z 2001r.)

 

-      Ustawa o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich ( Dz. U. Nr 11 poz. 109 z 2002r.)

 

-      Rozporządzenia MEN i S z dnia 31.01.2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami ( Dz. U. Nr 26 z 2003r.)

 

-      Ustawa o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie z dnia 24.04.2003r.( Dz.U. Nr 96 poz. 874)

 

Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa  prowadzenie działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem narkomanii należy do zadań własny gminy.

Środki finansowe na realizację zadań określi Rada Miejska w ramach Uchwały w sprawie budżetu gminy Rogoźno.

Realizacja programu odbywa się we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, szkołami, policją, sądem, prokuraturą, służbą zdrowia, parafiami, Monarem oraz osobami fizycznymi, które posiadają odpowiednie kwalifikacje do realizacji zleconych im zadań.

 

 


 

2.  Cele szczegółowe programu

 

2.1                                                                                  Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków

 

Projekty

Metody działania

Odpowiedzialny realizator

Miejsce realizacji

Termin / Wskaźniki

2.1.1. Prowadzenie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego ds.. Uzależnień i Przemocy dla osób (dorosłych,  dzieci i młodzieży) z problemem uzależnienia od narkotyków

Diagnozowanie

Orzekanie

Porady prawne

Pomoc indywidualna

Grupy samopomocowe

Grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży

Telefon zaufania

Psycholodzy

Pedagodzy

Prawnik

Członkowie Komisji, lekarz

Terapeuta uzależnień

-Monar Rożnowice

 

Fabryczna 5

cały rok

 

Ilość osób korzystających  z pomocy psychologicznej, prawnej, medyczne

2.1.2. Przeprowadzanie rozmów motywujących do leczenia z osobami uzależnionymi i ich rodzinami, ustalanie terminów

Rozmowy

Wywiady

Wczesne interwencje

Porady

        

Komisja

Psycholog pedagog

Punkt Konsultacyjny

Fabryczna 5

PPP Rogoźno, Służba zdrowia

cały rok

Ilość osób podejmujących leczenie

2.1.3. Współdziałanie z instytucjami zajmującymi się     profilaktyką problemów uzależnień od narkotyków

 

Konsultacje

 

 

Komisja

Sąd, Policja, Straż Miejska, Służba Zdrowia, Placówki Leczenia Odwykowego, Oddziały Detoksykacyjne , Pomoc Społeczna

 

cały rok – w zależności od potrzeb

2.1.4. Pomoc prawna i współuczestniczenie w prowadzeniu działań na rzecz osób bezdomnych z problemem uzależnień od narkotyków

 porady

 Informacje

 spotkania edukacyjne

 

MARKOT

Rożnowice

Gościejewo

GOPS

Punkt Informacyjno –Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy

 Gmina Rogoźno

Cały rok

 

Ilość osób radzących sobie z problemami

 

2.2.   Udzielanie  rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej

 

 

 

2.2.1. Prowadzenie wczesnej interwencji przez Policję i   GKRPA w sytuacjach kryzysowych

 

Wywiad

Interwencje

Rozmowy

Mediacje

Komisja i instytucje do tego powołane

gmina

Cały rok

Ilość osób przyjętych

2.2.2.  Inicjowanie pomocy materialnej osobom           uzależnionym i członkom ich rodzin

 

Wywiad

Składanie wniosków

 

Pomoc społeczna

Członkowie Komisji

Prawnik

Komisja ,GOPS

Cały rok

 

Ilość osób objętych pomocą

2.2.3.Prowadzenie świetlic opiekuńczo wychowawczych

 

Zajęcia wychowawcze

Warsztaty

Realizacja programów profilaktycznych

Dyrektorzy Szkół

w Słomowie –Realizator z programu autorskiego

SP nr 2 Rogoźno

SP nr 3 Rogoźno

Zespół Szkół w Parkowie

Świetlica Słomowo SP Budziszewko, Studzieniec

Cały rok

Ilość osób uczęszczających

2.2.4. Półkolonie terapeutyczne

 

Zajęcia wychowawcze

Programy terapeutyczne

Wycieczki

Dyrektorzy Szkół

GKRPA

 

Lato 2012

Działalność telefonu Zaufania dla osób dotkniętych narkomanią

Porada

Wsparcie

Informacja

PPP Rogoźno

II A.W.Polskiego 1

Cały rok

Ilość osób przyjętych

 

 

2.3 Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci , młodzieży i nauczycieli

 

 

 

2.3.1. Prowadzenie działań dotyczących profilaktyki narkomanii w środowisku lokalnym za pomocą mediów

Artykuły w prasie

Informacje

Ulotki

Szkoły

Członkowie Komisji

Prasa

Urząd  Miejski

Komisja

Cały rok

 

 Ilość materiałów informacyjnych

2.3.2.Zorganizowanie XVI Środowiskowego Spotkania na Rzecz Profilaktyki o tematyce prorodzinnej

               

Wykłady

Warsztaty

Grupy problemowe

 

GKRPA w  Rogoźnie, Budzyniu, Ryczywole,

PPP Rogoźno, Starostwo Powiatowe Oborniki

RCK Rogoźno

VI 2012

Ilość uczestników

2.3.3. Rozpowszechnianie literatury fachowej nt.   uzależnień od narkotyków ( zakup materiałów)

 

Świat Problemów

Remedium

Karan

Komisja, Szkoły.

GOPS

Gmina

 

 

Cały rok

Zakup materiałów oraz dystrybucja materiałów otrzymanych z biura Narkomanii

Wspieranie Imprez dla środowiska lokalnego promujących abstynencję i zdrowy styl życia ” Sierpień miesiącem trzeźwości ” 

Festyn

Msza św.

Spotkania integracyjne

GKRPA

Grupy AA

RCK

sierpień 2012

lipiec 2012

Ilość uczestników

Działania prewencyjne skierowane do środowisk zagrożonych

Patrole

Ulotki, Opracowania

 

Komisja i

Policja

Gmina

Cały rok

Ilość interwencji upomnień, pouczeń

Współpraca z instytucjami powiatowymi (Sąd, Prokuratura Policja, służba zdrowia, PCPR) w celu wymiany doświadczeń oraz aktualizowania wiedzy nt. narkomanii

Szkolenia

m.in. dla kuratorów sądowych, dla pracowników pomocy społecznej, pedagogów, nauczycieli

GKRPA

PPP Rogoźno

Fabryczna 5

Cały rok

 

Ilość szkoleń , ilość osób uczestniczących

 

 

 

 

 

Wspieranie działań profilaktycznych skierowanych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych obejmujących zajęcia sportowe i inne zajęcia rekreacyjne szczególnie w okresie wakacji

Półkolonie

Wycieczki

Akcja letnia

Warsztaty (warsztaty psychologiczne, trening umiejętności prospołecznych)

 

gmina

Lato 2012

Ilość osób korzystających

Zajęcia  dla dzieci i młodzieży promujące zdrowy styl życia bez środków psychoaktywnych

Spotkania

Wycieczki

Festyny

 

Świetlice Biblioteka

Grupy wsparcia, szkoły, organizacje pozarządowe

gmina

Cały rok

 

Ilość osób korzystających

 

2.4.         Włączenie do wspólnych działań terapeutycznych Stowarzyszenia Monar w Rożnowicach 

 

 

2.4.1 Korzystanie z dyżurów terapeuty uzależnień  w Ośrodku Monar w Rożnowicach

Diagnoza

Porady

Wsparcie

Wywiady

 

Terapeuta uzależnień MONAR

 

Rożnowice

Cały rok

1 x w miesiącu

 

 

 

2.5.         Pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom, osobom dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym ,                 integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego

 

 

2.5.1. Świadczenie pracy socjalnej na rzecz środowiska osób uzależnionych

 

 

Wywiad środowiskowy

Porady Konsultacje

Kontrakt socjalny

Pomoc prawna

Motywowanie do realizacji m.in. obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

GOPS w Rogoźnie we współpracy z PPP w Rogoźnie, Policją, Pedagogami szkolnymi, Kuratorami, Sądem, Dyrektorami szkół etc.

Gmina

Cały rok

 

 

Ilość osób korzystających z pomocy

2.5.2. Udzielania  pomocy pieniężnej i niepieniężnej mieszkańcom Monaru oraz innym mieszkańcom gminy dotkniętym problemem uzależnienia od narkotyków

Wywiad środowiskowy

Kontrakt socjalny

Porady

Pomoc prawna

Zasiłki

GOPS w Rogoźnie

Gmina

Cały rok

 

Ilość osób korzystających z pomocy

2.5.3. Włączanie społeczności Monaru do działań społecznie użytecznych, na rzecz gminy Rogoźno

Organizowanie prac społecznie użytecznych

Współuczestniczenie i organizowanie imprez okolicznościowych

GOPS w Rogoźnie, UM w Rogoźnie,

Inne właściwe

Gmina

 

 

Cały rok

Ilość osób korzystających z pomocy

 

 

 

V. Zarządzanie, monitoring, ewaluacja programu

 

            Za realizację programu odpowiada

- GKRPA składająca się z 6 osób tj. psychologa, pedagoga pracujący w PPP w Rogoźnie oraz  pedagoga pracującego w GOPS w Rogoźnie, 2 pracowników Urzędu Miasta odpowiadającego za sprawy finansowe, oraz policjanta

Komisja współpracuje ze wszystkimi instytucjami na terenie gminy w tym z policją , służbą zdrowia oraz placówkami oświatowymi.

            Monitoring – realizację programu monitoruje na bieżąco przewodnicząca Komisji oraz wice przewodnicząca sprawdzając min. Dzienniki zajęć, hospitując zajęcia, analizując sprawozdania realizatorów programu.

            Ewaluacja

Ewaluacji dokonuje się w systemie półrocznym, rocznym lub po zakończeniu programu i przedstawia się Burmistrzowi, Radnym Rady Miejskiej

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 30 Grudnia 2011
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2011-12-30 07:31:56
data wyworzenia: / 30 Grudnia 2011