nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 82a/2008 z dnia 16 października 2008 r.

Zarządzenie Nr OR.0151-82a/2008
Burmistrza Rogoźna
z dnia 16 października 2008 r.

w sprawie sprzedaży  lokalu użytkowego w drodze kolejnego przetargu oraz ustalenia ceny wywoławczej

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami), oraz art.39 ust.1 i art.67 ust.2 pkt 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz.2603 ze zmianami),w związku z § 2 ust.1 ust.2 pkt 2, § 9 uchwały nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  26 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami - ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 135, poz.2544 z dnia 08 sierpnia 2003r.), oraz uchwały nr L/374/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  12 października 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej lokalu użytkowego nr 3 - II pietra budynku wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu,

Zarządzam,  co następuje:

§1.  Po przeprowadzeniu z wynikiem negatywnym pierwszego przetargu nieograniczonego w dniu 15.09.2008r w sprawie sprzedaży  lokalu użytkowego nr 4, stanowiącego III piętro o pow. 476,60 m2, usytuowanego w budynku posadowionym na działce nr 2376/1 o pow. 1684m2, objętej księgą wieczystą nr  KW 23880, położonej w Rogoźnie przy ul. Fabrycznej, z udziałem do części wspólnych budynku wynoszącym 24649/100000 oraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego działki nr 2376/1, wynoszącym  24649/100000.
Przystępuję do drugiego przetargu nieograniczonego na zbycie w/w nieruchomości.

§2. Ustalam cenę wywoławczą do drugiego przetargu w wysokości 148.500,00 zł, na którą składa się cena:

1) lokalu użytkowego o pow.476,60m2  w wysokości    139.065,30 zł
2) udziału w prawie użytkowania wieczystego
    do działki nr 2376/1 o pow. 1684 m2  w wysokości        9.434,70 zł
 
Ustalona w oparciu o operat szacunkowy cena jest ceną netto.
 
§3. Nabywca na podstawie art. 41 w związku z art.2 pkt 6  ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 ze zmianami)  ponosi 22% podatek od towarów i usług naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny.

§4. Koszty wyceny i opracowań geodezyjnych ponosi nabywca w kwocie brutto  1.909,70zł.

§5. Wykaz nieruchomości zostanie wywieszony na okres 21 dni  w siedzibie Urzędu Miejskiego.

§6. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
informacje wprowadził:Daniel Lis
data dodania: 25 Marca 2009
data modyfikacji: Daniel Lis / 2009-03-25 09:49:04
data wyworzenia: / 25 Marca 2009