nazwa dokumentu: Uchwała nr XVII/138/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2025

Uchwała Nr XVII/138/2011

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 21 grudnia 2011 roku

 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2025

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art.226, 227, 228, 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust. 8 oraz art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241ze zmianami)
Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.  Załączniki Nr 1 i 2, o których mowa w §1 Uchwały Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2025 otrzymują brzmienie załączników Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Załącznik Nr 3, o którym mowa w § 2 Uchwały Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2025 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/138/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku

 

 

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej

 

Lp.

Wyszczególnienie

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

Rok 2022

Rok 2023

Rok 2024

Rok 2025

1

Dochody ogółem, w tym:

44 835 225,00

54 816 088,06

44 815 585,00

45 954 937,00

45 347 384,00

47 070 674,00

48 009 010,00

48 417 882,00

49 880 330,00

51 399 400,00

52 978 300,00

54 615 900,00

56 325 440,00

58 127 800,00

59 522 800,00

a

dochody bieżące

41 127 479,00

43 172 717,06

42 999 024,00

43 117 152,00

44 347 384,00

45 570 674,00

47 009 010,00

48 417 882,00

49 880 330,00

51 399 400,00

52 978 300,00

54 615 900,00

56 325 440,00

58 127 800,00

59 522 800,00

b

dochody majątkowe,  w tym:

3 707 746,00

11 643 371,00

1 816 561,00

2 837 785,00

1 000 000,00

1 500 000,00

1 000 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

c

ze sprzedaży majątku

309 000,00

2 000 000,00

568 000,00

600 900,00

1 000 000,00

1 500 000,00

1 000 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych ), w tym:

40 140 831,00

39 539 879,00

40 037 908,00

41 716 937,00

42 012 076,00

43 327 186,00

44 908 442,00

46 404 334,00

47 955 902,00

49 422 100,00

51 010 600,00

52 564 509,00

54 158 514,00

56 035 500,00

57 716 600,00

a

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

17 758 415,00

18 247 158,00

18 795 198,00

19 265 078,00

19 843 030,00

20 240 372,00

20 746 382,00

21 244 295,00

21 754 158,00

22 276 258,00

22 810 888,00

23 358 349,00

23 918 950,00

24 516 900,00

25 129 800,00

b

związane z funkcjonowaniem organów JST

3 284 887,00

3 538 688,00

3 627 155,00

3 717 833,00

3 829 400,00

3 944 282,00

4 062 610,00

4 184 500,00

4 310 100,00

4 439 300,00

4 572 500,00

4 709 700,00

4 851 000,00

4 996 500,00

5 146 400,00

c

  z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d

gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp

35 268,00

26 779,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) 

4 694 394,00

15 276 209,06

4 777 677,00

4 238 000,00

3 335 308,00

3 743 488,00

3 100 568,00

2 013 548,00

1 924 428,00

1 977 300,00

1 967 700,00

2 051 391,00

2 166 926,00

2 092 300,00

1 806 200,00

4

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym

2 396 145,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego

2 396 145,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Środki do dyspozycji (3+4+5)

7 090 539,00

15 276 209,06

4 777 677,00

4 238 000,00

3 335 308,00

3 743 488,00

3 100 568,00

2 013 548,00

1 924 428,00

1 977 300,00

1 967 700,00

2 051 391,00

2 166 926,00

2 092 300,00

1 806 200,00

7

Spłata i obsługa długu, z tego: 

1 852 912,00

1 848 949,06

1 823 700,00

2 538 000,00

2 335 308,00

2 243 488,00

2 100 568,00

2 013 548,00

1 924 428,00

1 105 200,00

1 061 432,00

1 011 334,00

924 237,00

470 400,00

456 480,00

a

rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji

1 396 912,00

1 238 949,06

931 400,00

1 767 000,00

1 664 000,00

1 664 000,00

1 614 000,00

1 614 000,00

1 614 000,00

882 000,00

882 000,00

876 534,00

833 537,00

420 000,00

418 280,00

b

wydatki bieżące na obsługę długu

456 000,00

610 000,00

892 300,00

771 000,00

671 308,00

579 488,00

486 568,00

399 548,00

310 428,00

223 200,00

179 432,00

134 800,00

90 700,00

50 400,00

38 200,00

8

Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)

5 237 627,00

13 427 260,00

2 953 977,00

1 700 000,00

1 000 000,00

1 500 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

872 100,00

906 268,00

1 040 057,00

1 242 689,00

1 621 900,00

1 349 720,00

10

Wydatki majątkowe,  w tym:

5 396 815,00

17 816 357,00

8 256 043,00

1 700 000,00

1 000 000,00

1 500 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

872 100,00

906 268,00

1 040 057,00

1 242 689,00

1 621 900,00

1 349 720,00

a

wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp

3 436 637,00

17 432 357,00

8 256 043,00

1 700 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)

159 188,00

4 389 097,00

5 302 066,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Wynik finansowy budżetu (9-10+11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Kwota długu, w tym:

6 755 316,06

9 878 685,00

14 249 351,00

12 482 351,00

10 818 351,00

9 154 351,00

7 540 351,00

5 926 351,00

4 312 351,00

3 430 351,00

2 548 351,00

1 671 817,00

838 280,00

418 280,00

0,00

a

łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Realacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań

4,13%

3,37%

4,07%

5,52%

5,15%

4,77%

4,38%

4,16%

3,86%

2,15%

2,00%

1,85%

1,64%

0,81%

0,77%

a

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty  z art. 243 ufp

10,61%

7,64%

7,64%

6,77%

5,89%

4,81%

5,09%

6,01%

5,16%

4,00%

3,33%

3,34%

3,43%

3,53%

3,57%

16

Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp

Zgodny z  art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**

Zgodny z  art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**

Zgodny z  art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**

Zgodny z  art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**

Zgodny z  art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**

Zgodny z  art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**

Zgodny z  art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**

Zgodny z  art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**

Zgodny z  art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**

Zgodny z  art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**

Zgodny z  art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**

Zgodny z  art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**

Zgodny z  art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**

Zgodny z  art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**

Zgodny z  art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**

17

Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d):1)  -max 15%  z art. 169 sufp

4,13%

3,37%

4,07%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp

15,07%

18,02%

31,80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Wydatki bieżące razem (2 + 7b)

40 596 831,00

40 149 879,00

40 930 208,00

42 487 937,00

42 683 384,00

43 906 674,00

45 395 010,00

46 803 882,00

48 266 330,00

49 645 300,00

51 190 032,00

52 699 309,00

54 249 214,00

56 085 900,00

57 754 800,00

20

Wydatki ogółem (10+19)

45 993 646,00

57 966 236,00

49 186 251,00

44 187 937,00

43 683 384,00

45 406 674,00

46 395 010,00

46 803 882,00

48 266 330,00

50 517 400,00

52 096 300,00

53 739 366,00

55 491 903,00

57 707 800,00

59 104 520,00

21

Wynik budżetu (1 - 20)

-1 158 421,00

-3 150 147,94

-4 370 666,00

1 767 000,00

1 664 000,00

1 664 000,00

1 614 000,00

1 614 000,00

1 614 000,00

882 000,00

882 000,00

876 534,00

833 537,00

420 000,00

418 280,00

22

Przychody budżetu

2 555 333,00

4 389 097,00

5 302 066,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Rozchody budżetu (7a+8)

1 396 912,00

1 238 949,06

931 400,00

1 767 000,00

1 664 000,00

1 664 000,00

1 614 000,00

1 614 000,00

1 614 000,00

882 000,00

882 000,00

876 534,00

833 537,00

420 000,00

418 280,00

24

Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a),
z tego:

1 396 912,00

1 238 949,06

931 400,00

1 767 000,00

1 664 000,00

1 664 000,00

1 614 000,00

1 614 000,00

1 614 000,00

882 000,00

882 000,00

876 534,00

833 537,00

420 000,00

418 280,00

a

nadwyżka z lat ubiegłych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

wolne środki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d

przychody z prywatyzacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

przychody ze spłaty udzielonych pożyczek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f

nadwyżka bieżąca

1 396 912,00

1 238 949,06

931 400,00

1 767 000,00

1 664 000,00

1 664 000,00

1 614 000,00

1 614 000,00

1 614 000,00

882 000,00

882 000,00

876 534,00

833 537,00

420 000,00

418 280,00

 


 

Załącznik Nr 2 Uchwały Nr XVII/138/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku

 

Objaśnienia przyjętych wartości

 

W stosunku do uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2023
w dniu 26 stycznia 2011 roku – Uchwałą Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie, zmienionej Uchwałą Nr VII/43/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 marca 2011 roku, Uchwałą Nr X/67/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 maja 2011 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.114.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2011 roku, Uchwałą Nr XIV/111/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2011 roku i Uchwałą Nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 listopada 2011 roku dokonano następujących zmian w okresie od 18 listopada 2011 roku do 21.12.2011roku w:

 

Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

Poz.

Wyszczególnienie

Stan przed zmianą

Zmiana

Stan po zmianie

Rok 2011

1

Dochody ogółem, z tego:

44.833.965,00

1.260,00

44.835.225,00

a

dochody bieżące

41.126.219,00

1.260,00

41.127.479,00

b

dochody majątkowe w tym:

3.707.746,00

0,00

3.707.746,00

c

ze sprzedaży majątku

309.000,00

0,00

309.000,00

2

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:

40.139.571,00

1.260,00

40.140.831,00

a

na wynagrodzenia i składki od nich naliczone

17.754.965,00

3.450,00

17.758.415,00

b

związane z funkcjonowaniem organów JST

3.279.887,00

5.000,00

3.284.887,00

3

Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu (1-2)

4.694.394,00

0,00

4.694.394,00

4

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:

2.396.145,00

0,00

2.396.145,00

a

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego

2.396.145,00

0,00

2.396.145,00

6

Środki do dyspozycji (3+4+5)

7.090.539,00

0,00

7.090.539,00

7

Spłata i obsługa długu

1.852.912,00

0,00

1.852.912,00

a

rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu obligacji

1.396.912,00

0,00

1.396.912,00

b

wydatki bieżące na obsługę długu

456.000,00

0,00

456.000,00

9

Środki  do dyspozycji na wydatki majątkowe(6-7-8)

5.237.627,00

0,00

5.237.627,00

10

Wydatki majątkowe, w tym:

5.396.815,00

0,00

5.396.815,00

a

wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp

3.436.637,00

0,00

3.436.637,00

11

Przychody (kredyty, pożyczki, emisja obligacji)

159.188,00

0,00

159.188,00

13

Kwota długu, w tym:

6.755.316,06

0,00

6.755.316,06

15.

Relacja planowanej łącznej kwota spłaty zobowiązań do dochodów

4,13

0,00

4,13

15a

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp

10,61

0,00

10,61

17

Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a+2c-2d):1) – max 15% z art.169 sufp

4,13

0,00

4,13

18

Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) – max 60% z art.170 sufp

15,07

0,00

15,07

19

Wydatki bieżące razem (2+7b)

40.595.571,00

1.260,00

40.596.831,00

20

Wydatki ogółem

45.992.386,00

1.260,00

45.993.646,00

21

Wynik budżetu (1-20)

-1.158.421,00

0,00

-1.158.421,00

22

Przychody budżetu (4+5+11)

2.555.333,00

0,00

2.555.333,00

23

Rozchody budżetu (7a+8)

1.396.912,00

0,00

1.396.912,00


 

 

Szczegółowy opis zmian przyjętych wartości wykazanych w tabeli:

 

Ad. poz.1 i 1 a Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 1.260 zł z tego dochody bieżące o kwotę 1.260 zł i dotyczą zmian wprowadzonych:

Ø  Uchwałą Nr XVII/139/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku.

 

        Dochody ogółem po zmianie wynoszą 44.835.225 zł, z tego dochody bieżące 41.127.479 zł

i dochody majątkowe 3.707.746 zł (bez zmian).

 

Ad. poz. 2 Wydatki bieżące (bez obsługi długu) zostały zwiększone o kwotę 1.260 zł i dotyczą zmian dokonanych w budżecie:

Ø  Uchwałą Nr XVII /139/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku.

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) wynoszą po w/w zmianie 40.140.831 zł.

 

Ad. poz.2a    Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono
o łączną kwotę 3.450 zł i dotyczą one zmian dokonanych:

Ø  Uchwałą Nr XVII/139/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku

Dane zgodne z dokonanymi zmianami w budżecie, które po zmianie wynoszą  17.758.415 zł.

 

Ad. poz. od 3 do 18 WPF  we wskazanym okresie nie uległa zmianie.

 

Ad. poz.19  Wydatki bieżące razem w kwocie po zmianie 40.596.831 zł (poz.2  40.140.831 + poz. 7b wydatki bieżące na obsługę długu 456.000)

 

Ad. poz.20 Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.260 zł i po zmianie wynoszą 45.993.646 zł.

 

Pozostałe pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej nie uległy zmianie i są zgodne z uchwałą budżetu na 2012 rok oraz WPF na lata 2012 – 2025.

 

Dokonano zmian w przedsięwzięciach na lata 2011 – 2014

 

W zadaniu pn. „Budowa targowiska” zadanie ma być realizowane w ramach PROW.

W związku z posiadanymi wydatkami na dokumentację techniczną wykonaną w 2009 roku zmienia się okres realizacji z 2014 roku na 2009 – 2014 r. oraz zwiększa się łączne nakłady finansowe i wydatki poniesione w latach poprzednich o kwotę 39.986 zł.

 

Łączne majątkowe nakłady finansowe po w/w zmianie wynoszą  31.771.774 zł z tego:

·       poniesione w latach poprzednich                 946.737 zł,

·       limit na 2011 rok                                            3.436.637 zł,

·       limit 2012 rok                                                17.432.357 zł,

·       limit 2013 roku                                               8.256.043 zł,

·       limit na 2014 rok                                            1.700.000 zł.

 

Wydatki bieżące ujęte w wykazie przedsięwzięć nie uległy zmianie.

  


 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/138/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku

 

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2014

 

Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna

Okres realizacji

Klasyfikacja budżetowa

Łączne nakłady finansowe

Wydatki poniesione w latach poprzednich

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)

Limit zobowiązań

(w wierszu program/umowa)

 

 

Od

Do

Dział

Rozdz.

 

 

2011

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Przedsięwzięcia ogółem

31 912 528,00

1 025 444,00

3 471 905,00

17 459 136,00

8 256 043,00

1 700 000,00

2 635 265,74

– wydatki bieżące

140 754,00

78 707,00

35 268,00

26 779,00

0,00

0,00

0,00

1) programy, projekty lub zadania (razem)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)

140 754,00

78 707,00

35 268,00

26 779,00

0,00

0,00

0,00

Program: Nowoczesna Gmina Cel: Usprawnienie i unowocześnienie pracy urzędników (dział. 750, rozdz. 75023) wydatek bieżący

Urząd Miejski w Rogoźnie

2008

2012

x

140 754,00

78 707,00

35 268,00

26 779,00

0,00

0,00

0,00

Umowa nr 22667 z dnia 30.10.2008 r. na leasing komputerów

750

75023

140 754,00

78 707,00

35 268,00

26 779,00

0,00

0,00

0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 - wydatki majątkowe

31 771 774,00

946 737,00

3 436 637,00

17 432 357,00

8 256 043,00

1 700 000,00

2 635 265,74

1) programy, projekty lub zadania (razem)

31 265 274,00

946 737,00

3 186 637,00

17 175 857,00

8 256 043,00

1 700 000,00

2 635 265,74

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)

31 265 274,00

946 737,00

3 186 637,00

17 175 857,00

8 256 043,00

1 700 000,00

2 635 265,74

Program: Gmina przyjaznego środowiska. Cel: ograniczenie zanieczyszczeń wpływających do Jeziora Rogozińskiego i poprawa jakości wód w zbiornikach wodnych. ( Dz. 900, rozdz. 90001). Wydatki majątkowe

Urząd Miejski w Rogoźnie

2009

2013

x

29 525 288,00

906 751,00

3 186 637,00

17 175 857,00

8 256 043,00

0,00

935 265,74

 "Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno

900

90001

29 525 288,00

906 751,00

3 186 637,00

17 175 857,00

8 256 043,00

0,00

935 265,74

Program: Budowa targowiska miejskiego Cel: Rozwój działalnosci gospodarczej, ograniczenie bezrobocia, stworzenie targowiska spełniającego normy sanitarne i ochrony środowiska - wydatki majątkowe

Urząd Miejski w Rogoźnie

2009

2014

x

1 739 986,00

39 986,00

0,00

0,00

0,00

1 700 000,00

1 700 000,00

Budowa targowiska miejskiego w Rogoźnie

900

90095

1 739 986,00

39 986,00

0,00

0,00

0,00

1 700 000,00

1 700 000,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem)

506 500,00

0,00

250 000,00

256 500,00

0,00

0,00

0,00

Program: Gmina przyjaznego środowiska. Cel: zapewnienie bezpiecznego i ekologicznego składowania odpadów dla mieszkańców gminy (dział 900, rozdz. 90002). Wydatki majątkowe

Urząd Miejski w Rogoźnie

2011

2012

x

506 500,00

0,00

250 000,00

256 500,00

0,00

0,00

0,00

 Udział pieniężny do spółki   z o.o. w Wągrowcu - Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych"

900

90002

506 500,00

0,00

250 000,00

256 500,00

0,00

0,00

0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 5 Stycznia 2012
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2012-01-05 11:34:08
data wyworzenia: / 5 Stycznia 2012