nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 5/2012 z dnia 04 stycznia 2012r. w sprawie zawarcia umów na świadczenie usług w zakresie analiz architektoniczno-urbanistycznych oraz sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizac

Zarządzenie Nr OR.0050.1.5.2012

Burmistrza Rogoźna

z dnia 04 stycznia 2012r.

 

w sprawie zawarcia umów na świadczenie usług w zakresie analiz architektoniczno-urbanistycznych oraz sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zmian decyzji o warunkach zabudowy na rzecz Gminy Rogoźno w roku 2012.

 

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt.3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami), oraz art. 4 ppkt.8 i art.34 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r (Dz.U.10.113.759) Prawo Zamówień Publicznych.

Zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

W związku z ustaleniem wartości zamówień publicznych na świadczenie usług w zakresie analiz architektoniczno-urbanistycznych oraz sporządzaniu projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zmian decyzji o warunkach zabudowy na rzecz Gminy Rogoźno w roku 2012, poniżej kwot progowych obligujących do stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oraz zgłoszeniem przez dotychczasowego wykonawcę usług zamiaru dalszego ich świadczenia, zarządzam zawarcie umowy na w/w usługi na rok 2012 w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym wykonawcą.

 

§ 2.

Umowa zostanie zawarta z zachowaniem cen obowiązujących w roku 2011.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Roman Pitkowski
data dodania: 13 Stycznia 2012
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2012-01-13 08:12:38
data wyworzenia: Roman Pitkowski / 9 Stycznia 2012