nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXXVI/248/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Zespole Szkół w Parkowie

Uchwała Nr XXXVI / 248 / 2009
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 25 marca2009 r.

w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Zespole Szkół w Parkowie

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 1 ust. 3 Ramowego Statutu Publicznego Gimnazjum stanowiącego załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 9 czerwca 2009 r. Gimnazjum w Zespole Szkół w Parkowie nadaje się imię Józefa Wybickiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 30 Marca 2010
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2015-09-18 06:05:33
data wyworzenia: / 30 Marca 2010