nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXXVI/249/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pr

UCHWAŁA  Nr XXXVI / 249 / 2009
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 25 marca 2009r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych  składników wynagrodzenia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), oraz art.30 ust.6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zmianami), Rada Miejska w Rogoźnie uchwala co następuje :

§1. Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych  składników wynagrodzenia.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna i Dyrektorom szkół i placówek, których organem prowadzącym jest Gmina Rogoźno.

§3. Traci moc Uchwała Nr XXI /148 / 2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z   dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie: określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, określania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia w 2008 roku.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku.
 

Załącznik nr 1 regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Roman Szuberski

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 30 Marca 2009
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2010-04-22 09:45:35
data wyworzenia: / 30 Marca 2009