nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 34/2012 z dnia 05 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.34.2012

Burmistrza Rogoźna

z dnia 05 marca 2012 r.

 

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

 

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.), w związku z  § 3 ust.1 i ust. 2 pkt 4 Uchwały nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98, poz.1866) oraz art.285 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.)

Zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.

Ustanawiam nieodpłatną i na czas nieoznaczony służebność gruntową na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 815/8 o pow.351m2, położonej w Rogoźnie przy ul. Fabrycznej (obręb geodezyjny ROGOŹNO), objętej księgą wieczystą KW PO1O/00025029/3, stanowiącej własność Gminy Rogoźno, na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego / właściciela działki gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 814/6, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00019350/7, polegającą na prawie swobodnego przechodu i przejazdu do drogi publicznej, którą jest droga gminna nr 272556P – ul. Fabryczna. 

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Marta Olderek
data dodania: 6 Marca 2012
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2012-03-06 09:57:59
data wyworzenia: Marta Olderek / 6 Marca 2012