nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 39/2012 z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Rogoźno przeznaczonej do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE Nr OR 0050.1.39.2012

Burmistrza Rogoźna

z dnia 19 marca 2012 r.

 

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Rogoźno przeznaczonej do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej.

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, póz. 651 ze zm.), Uchwały nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno, Uchwały Nr XVIII/141/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:

 

§ 1.

Sporządzić wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, której położenie, dane geodezyjne, opis nieruchomości wysokość opłat oraz informacje o formie zbycia określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

 

§ 3.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ogłoszenie informacji o wykazie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego bip.rogozno.pl.

 

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 


Załącznik do Zarządzenia Nr 050.l.39.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 marca 2012 roku.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

 

Na podstawie art. 35 ust. l i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, póz. 651 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości

 

Oznaczenie

nieruchomości

Położenie

Powierzchnia

użytkowa

Opis

nieruchomości

Miesięczny czynsz

Uwagi

KW21799

działka 1751/l

Rogoźno

ul. Kotlarska l

44,00 m2

Lokal użytkowy

 

Nieruchomość użytkowana na cele handlowe.

Stawka czynszu za marzec 2012 roku wynosi 10,78 zł/m2

Czynsz jest płatny miesięcznie z góry.

Najemcę obciąża podatek od nieruchomości ponadto najemca ponosi inne koszty związane z utrzymaniem nieruchomości.

 

Oddanie w najem na okres l roku w formie bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy.

Nieruchomość wpisana w plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar znajdujący się między ulicami: Kotlarską, W. Poznańską, Długą, Nową zgodnie z Uchwałą NR XI/73/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2007 r..

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Zarzd Administracyjny Mienia Komunalnego
data dodania: 4 Kwietnia 2012
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2012-04-04 11:28:37
data wyworzenia: Zarzd Administracyjny Mienia Komunalnego / 26 Marca 2012