nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 43/2009 z dnia 27 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr OR.0151-43/2009
Burmistrza Rogoźna
z dnia 27 marca 2009 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, ustalenie ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), w związku z § 2 ust.1 ust.2 pkt 2, § 9 ust. 1 uchwały nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  26 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami - ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 135, poz. 2544 )

Zarządzam,  co następuje:

§1. Przystępuję do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, nie zabudowanej działki nr  31/51 o pow.  0,0200  ha  położonej we wsi Nienawiszcz, objętej księgą wieczystą nr KW 19 042 nie wykazującą obciążeń.
Plan stracił ważność 31.12.2003r.
Do dnia 31 grudnia 2003r. w/w działka objęta była obszarem o symbolu 18 MP o treści” adaptacja   istniejącego zespołu indywidualnej zabudowy letniskowej bez możliwości poszerzania i tworzenia nowych działek”.
§ 2. Ustalam cenę wywoławczą w/w działki w wysokości   10.400,00 zł. 
Cenę ustalono w oparciu o wycenę sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego.
§ 3. Nabywca na podstawie art. 41 w związku z art.2 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 ze zm.)  ponosi 22% podatek od towarów i usług naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny.

§ 4. Wykaz nieruchomości zostanie wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

§ 5. Nabywca ponosi koszty wyceny i opracowań geodezyjnych w kwocie  504,58 zł .

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
informacje wprowadził:Daniel Lis
data dodania: 3 Kwietnia 2009
data modyfikacji: Daniel Lis / 2009-04-03 10:12:26
data wyworzenia: / 3 Kwietnia 2009