nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 58/2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.58.2012

Burmistrza Rogoźna

z dnia 14 maja 2012 r.

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) art.38, art.39 ust.1, art.67 ust.1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz.651 ze zm.), w  związku z § 2 ust.1 i ust.2 pkt 2, §7 Uchwały Nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98, poz.1866) oraz Uchwały nr XVII/131/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym,

Zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.

Po przeprowadzeniu z wynikiem negatywnym pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego w dniu 03.04.2012 r. w sprawie sprzedaży niezabudowanych działek gruntu, położonych w Kaziopolu, gm. Rogoźno (obręb geodezyjny KAZIOPOLE), w ewidencji geodezyjnej oznaczonych nr 28/4 o pow.1.486m2 i 28/6 o pow.1.266m2, objętych księgą wieczystą KW PO1O/00023574/4, przystępuję do sprzedaży ww. działek w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego.

 

§ 2.

Ustalam cenę wywoławczą do drugiego przetargu:

1) dla działka nr 28/4  w wysokości 31.500,00zł

2) dla działka nr 28/6 w wysokości  27.000,00zł

 

Ustalone w oparciu o operat szacunkowy ceny są cenami netto. 

 

§ 3.

Nabywcy działek na podstawie art.19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz.1578) ponoszą 23% podatku od towarów i usług naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny.

 

§ 4.

Koszty wyceny i opracowań geodezyjnych ponoszą nabywcy w kwocie brutto 2.389,50zł (koszt na jedną nabyta działkę w przetargu).

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Marta Olderek
data dodania: 23 Maja 2012
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2012-05-23 11:16:48
data wyworzenia: Marta Olderek / 23 Maja 2012